Perinteinen SuomiAreena-keskustelutapahtuma järjestetään Porissa juhannuksen jälkeisellä viikolla ja tällä kertaa Lieksan kaupunki on myös mukana tapahtumassa.

Liek­sa osal­lis­tuu mui­den Ra­ja­kun­ta­hank­keen kun­tien kans­sa Kan­sa­lais­to­rin oh­jel­maan 27.–28.6.2024.

Kä­vi­jät pää­se­vät vir­tu­aa­li­vie­rai­lul­le pai­kan­pääl­le kun­tiin Ra­ja­kun­tien yh­tei­sel­lä esit­te­ly­pis­teel­lä, jos­sa tuo­daan näh­tä­väk­si Ko­lin mat­kai­lu­a­lu­et­ta, kau­pun­kiym­pä­ris­töä sekä te­ol­li­suut­ta. Pai­kan pääl­lä Liek­saa on esit­te­le­mäs­sä pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mari Mus­to­nen Liek­san Ke­hi­tys Oy:sta.

Liek­san kau­pun­gin­joh­ta­ja Pir­re Sep­pä­nen on ta­pah­tu­mas­sa ta­vat­ta­vis­sa per­jan­tai­na kel­lo 13–15. Sep­pä­nen osal­lis­tuu per­jan­tai­na 28.6. myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön jär­jes­tä­mään kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­teen, jon­ka ai­hee­na on maa­seu­dun myy­tit.

Ra­ja­kun­ta­hank­kees­sa on mu­ka­na Liek­san li­säk­si 11 kun­taa, Sa­vu­kos­kel­ta Ruo­ko­lah­del­le. Kai­nuun lii­ton ja kun­tien yh­des­sä ra­hoit­ta­man ra­ja­kun­ta­hank­keen ta­voit­tee­na on li­sä­tä ra­ja­seu­dun nä­ky­vyyt­tä yh­teis­kun­nal­li­ses­sa kes­kus­te­lus­sa ja pää­tök­sen­te­os­sa.

Suo­mi­A­ree­na jär­jes­te­tään Po­ris­sa 25.–28. ke­sä­kuu­ta, Kan­sa­lais­to­rin pää­sy­mak­su­ton ta­pah­tu­ma on avoin­na tiis­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 10–17 ja per­jan­tai­na 28.6. kel­lo 10–15. Ta­pah­tu­ma­si­säl­tö­jä vä­li­te­tään laa­jas­ti MTV:n ka­na­vil­la, li­sä­tie­toa ta­pah­tu­mas­ta osoit­tees­ta suo­mi­a­ree­na.fi