Joensuun Työväenyhdistys on valinnut järjestösihteerikseen joensuulaisen Tuomas Tahvanaisen.

Tah­va­nai­sel­la on ai­kai­sem­paa ko­ke­mus­ta puo­lu­een toi­min­nas­ta, ja nyt hän siir­tyy teh­tä­vään am­mat­ti­o­pis­to Luo­vin pal­ve­luk­ses­ta. Tah­va­nai­nen aloit­taa työs­sään 21.11. ja hä­net ta­voit­taa Työ­vä­en­ta­lol­ta maa­nan­tais­ta tors­tai­hin kel­lo 9–15.

Jär­jes­tö­sih­tee­ri­nä toi­mi­nut Jen­ni Mai­no­nen siir­tyi lo­ka­kuun al­ka­es­sa va­ki­tui­ses­ti Savo-Kar­ja­lan So­si­a­li­de­mok­raat­tien pii­ri­jär­jes­tön toi­min­nan­joh­ta­jak­si. Mai­no­nen toi­mi vuo­den 2022 ai­ka­na toi­min­nan­joh­ta­jan van­hem­pain­va­paan si­jai­se­na. Mai­nos­ta Työ­vä­e­nyh­dis­tyk­ses­sä si­jais­ta­nut Emi­lia Kan­gas­kolk­ka siir­tyy opin­to­jen pa­riin jär­jes­tö­sih­tee­rin pai­kal­ta.