Aluehallintovirasto (AVI) on määrännyt, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen eli Siun soten on valmisteltava palveluverkko uudestaan.

Alu­e­hal­li­tus on päät­tä­nyt esit­tää val­tuus­tol­le luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä koos­tu­van val­mis­te­lu­ryh­män pe­rus­ta­mi­ses­ta.

Ym­mär­tääk­se­ni AVI tar­koit­ti koko pal­ve­lu­ver­kon uu­del­leen val­mis­te­lua, ei vain ter­veys­kes­kus­ten. Täs­tä huo­li­mat­ta Siun sote jat­kaa pal­ve­lu­ver­kon muut­ta­mis­ta. Ylä-Kar­ja­lan ham­mas­huol­toon on teh­ty muu­tok­sia. Kon­ti­o­lah­den ja Jo­en­suun niin sa­not­tu­jen lii­tos­kun­tien neu­vo­la­pal­ve­lut on pää­tet­ty kes­kit­tää kan­ta­kau­pun­kiin. Ajan­va­raus- ja neu­von­ta­pu­he­lin on käy­tös­sä kak­si ker­taa vii­kos­sa tun­nin ajan!

Mitä Siun sote mei­naa? Ai­koo­ko se ohit­taa AVI:n mää­räyk­sen osit­tain ja jat­kaa muu­tos­työ­tä il­man uut­ta val­mis­te­lua? On­ko kaik­ki pää­tök­sen­te­ko siir­ret­ty joh­ta­vil­le vi­ran­hal­ti­joil­le? Ky­se­lin asi­as­ta alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jal­ta Juha Mus­to­sel­ta, mut­ta hän ei ole vai­vau­tu­nut vas­taa­maan.

Uu­dis­tus­työt tu­lee kes­keyt­tää ja van­hat pur­kaa sii­hen saak­ka kun­nes val­mis­te­lu­ryh­mä on saa­nut työn­sä Vi­ran­hal­ti­jat ei­vät saa puut­tua val­mis­te­luun ei­vät­kä he saa oh­ja­ta val­mis­te­lu­ryh­män työ­tä, ei­vät vi­ral­li­ses­ti ei­vät­kä epä­vi­ral­li­ses­ti. Ryh­mäl­le tu­lee an­taa työs­ken­te­ly­rau­ha. Vain ryh­män tar­vit­se­mat fak­ta­tie­dot tu­lee vi­ran­hal­ti­joi­den toi­mit­taa, ei muu­ta.

Tar­ja Par­ta­nen

Jo­en­suu