JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin viesti oli Joensuussa selkeä: Suomen tukitoimilla puolustetaan paitsi Ukrainaa myös länsimaista demokratiaa.

Pää­mi­nis­te­ri, SDP:n pu­heen­joh­ta­ja San­na Ma­rin on ol­lut vii­me päi­vi­nä po­liit­ti­sen de­ba­tin sil­mäs­sä hä­vit­tä­jiä kos­ke­vas­ta lau­sun­nos­taan Uk­rai­nas­sa.

Jo­en­suus­sa tiis­tai­na vaa­li­kier­tu­een­sa tii­moil­ta vie­rail­lut pää­mi­nis­te­ri ei pe­ruu­tel­lut kan­nois­saan ylei­söl­le to­ril­la jär­jes­te­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. Hä­nen mu­kaan­sa Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta käy­dään par­hail­laan yhä ras­kaam­man aseis­tuk­sen osal­ta kan­sain­vä­lis­tä kes­kus­te­lua, jota Suo­mi ei voi jää­dä seu­raa­maan si­vus­ta.

Ma­ri­nin mu­kaan­sa kyse ei ole vain Uk­rai­nan vaan koko län­si­mai­sen de­mok­ra­ti­an puo­lus­ta­mi­ses­ta.

Ma­ri­nin mu­kaan­sa kyse ei ole vain Uk­rai­nan vaan koko län­si­mai­sen de­mok­ra­ti­an puo­lus­ta­mi­ses­ta. Dik­ta­tuu­rit seu­raa­vat tar­koin län­si­mai­den vah­vuut­ta ja yh­te­näi­syyt­tä asi­as­sa.

– Uk­rai­nan asia on mei­dän, ku­va­si Ma­rin jo­en­suu­lai­sel­le to­riy­lei­söl­le, jota oli pai­kal­la ar­vi­ol­ta tu­hat hen­keä.

Vaalit mittarina

Edus­kun­ta­vaa­lit käyn­nis­ty­vät en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen osal­ta en­si vii­kol­la. Ma­ri­nin mu­kaan näis­sä va­leis­sa mi­ta­taan kan­sa­lais­ten luot­ta­mus hal­li­tuk­sen toi­mil­le poik­keuk­sel­li­se­na krii­si­ai­ka­na.

Ma­ri­nin vies­ti ää­nes­tys­pää­tös­tään vie­lä poh­ti­vil­le ää­nes­tä­jil­le on se, et­tä SDP ha­lu­aa jat­kos­sa­kin tar­jo­ta oman vaih­to­eh­ton­sa oi­keis­ton leik­kaus­lin­jal­le. Ta­lout­ta ol­laan val­mii­ta so­peut­ta­maan, mut­ta vain oi­keu­den­mu­kai­sin toi­min: työl­li­syyt­tä ja kas­vua vah­vis­ta­en sekä ve­ro­poh­jaa tii­vis­tä­en.

– It­se ar­vi­oin, et­tä mi­kä­li pe­rus­suo­ma­lai­set tai ko­koo­mus voit­taa vaa­lit, py­ri­tään hal­li­tus muo­dos­ta­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten ja ko­koo­muk­sen ym­pä­ril­le. Ja tuo hal­li­tus tu­lee te­ke­mään ko­via leik­kauk­sia ih­mis­ten toi­meen­tu­loon, so­si­aa­li­tur­vaan ja myös pal­ve­lui­hin, Ma­rin lin­ja­si ja mai­nit­si esi­merk­kei­nä hen­ki­lös­tön ir­ti­sa­no­mi­set sote- ja van­hus­pal­ve­luis­sa sekä las­ten­suo­je­lus­sa.

Kärkiteemat

Ma­rin sa­noo kan­ta­van­sa huol­ta vaa­leis­sa eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten ti­lan­tees­ta, mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­ta sekä op­pi­mi­sen on­gel­mis­ta. Kou­lu­tuk­seen on hä­nen mu­kaan­sa re­sur­soi­ta­va kou­lup­sy­ko­lo­gi­pal­ve­lui­ta, ku­raat­to­ri­pal­ve­lui­ta, li­sää ai­kui­sia.

Ih­mis­ten tu­lee myös pääs­tä sote-pal­ve­lui­hin ajois­sa, et­tei ajau­du­ta käyt­tä­mään kal­lii­ta eri­kois­ta­son pal­ve­lui­ta, Ma­rin li­sää.

Kriit­ti­se­nä ky­sy­myk­se­nä Ma­rin nä­kee myös hy­vät lii­ken­neyh­tey­det koko Suo­mes­sa. Savo-Kar­ja­lan alu­eel­la­kin tämä kat­taa niin tiet, rai­teet kuin len­to­yh­tey­den­kin.

– Sain ai­van en­si töik­se­ni lii­ken­ne­mi­nis­te­ri­nä vuon­na 2019 teh­dä pää­tök­sen sii­tä, et­tä Jo­en­suun rau­ta­tie­a­se­ma lai­te­taan kun­toon, Ma­rin muis­tut­taa.

Arvopolitiikkaa

Tu­le­vis­ta hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta on en­nus­tet­tu blok­kiu­tu­mi­sen ja po­la­ri­soi­tu­mi­sen vuok­si vai­kei­ta. Ma­ri­nin mu­kaan hal­li­tus­ko­a­li­ti­ois­ta on tur­ha spe­ku­loi­da en­nen kuin vaa­lit on käy­ty ja tu­los sel­vil­lä.

Jul­ki­suu­des­sa puo­lu­eet ovat kui­ten­kin sul­ke­neet pois tiet­ty­jä hal­li­tus­ko­koon­pa­no­ja. Ma­rin myön­tää, et­tä hal­li­tuk­sen syn­ty­mi­nen pe­rus­suo­ma­lais­ten kans­sa tun­tuu epä­to­den­nä­köi­sel­tä.

– Pe­rus­suo­ma­lais­ten kans­sa meil­lä ei ole ko­vin­kaan pal­joa yh­teis­tä: meil­lä on eri­lai­nen ar­vo­poh­ja, ajat­te­lem­me eri lail­la ta­lous­po­li­tii­kas­ta, työl­li­syy­des­tä, maa­han­muu­tos­ta sekä il­mas­to-, ym­pä­ris­tö- ja kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan ky­sy­myk­sis­tä. Sik­si on vai­kea näh­dä, mi­ten puo­lu­eet voi­si­vat yh­tei­sen hal­li­tu­soh­jel­man taak­se tul­la, Ma­rin sa­noo.

Kat­so myös vi­deo Jo­en­suun to­ril­ta osoit­tees­sa www.fa­ce­book.com/viik­kopk