Jo­en­suun seu­ra­kun­tien ää­nes­tysp­ro­sent­ti on alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan vuo­den 2022 seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 8,5. Vuo­den 2018 vaa­leis­sa ää­nes­tysp­ro­sent­ti oli 10,1. Tu­lok­set vah­vis­te­taan vii­meis­tään kes­ki­viik­ko­na 23.11. pi­det­tä­vis­sä vaa­li­lau­ta­kun­tien ko­kouk­sis­sa.

Jo­en­suun ev.lut. seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon va­lit­tiin 51 jä­sen­tä. Va­li­tuis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä 35,2 pro­sent­tia on uu­sia.

Uu­sia luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä va­lit­tiin run­saas­ti myös seu­ra­kun­ta­neu­vos­toi­hin. Esi­mer­kik­si Pie­li­sen­suun seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon tu­le­val­le val­tuus­to­kau­del­le va­li­tuis­ta jä­se­nis­tä 64,3 pro­sent­tia on uu­sia. Enon seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa 60 ja Jo­en­suun seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa 57,1 pro­sent­tia va­li­tuis­ta on uu­sia. Kaik­ki­aan Jo­en­suun seu­ra­kun­tien kuu­teen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon va­li­tuis­ta 53,8 pro­sent­tia on uu­sia luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä.

Jo­en­suun päät­tä­jien kes­ki-ikä on sa­mal­la ta­sol­la kuin muu­al­la Suo­mes­sa. Jo­en­suun seu­ra­kun­tien va­lit­tu­jen luot­ta­mus­hen­ki­löi­den kes­ki-ikä on 56,8. Alus­ta­vien tie­to­jen mu­kaan kaik­kien Suo­men va­li­tuk­si tul­lei­den eh­dok­kai­den kes­ki-ikä on n. 57 vuot­ta.

Jo­en­suun seu­ra­kun­tien kuu­teen seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon va­li­tuis­ta luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä 7,5 pro­sent­tia on al­le 30-vuo­ti­ai­ta. Eni­ten nuo­ria luot­ta­mus­hen­ki­löi­tä va­lit­tiin Jo­en­suun seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon, jo­hon va­lit­tiin 21,4 pro­sent­tia al­le 30-vuo­ti­ai­ta.

VAALIEN ALUSTAVA TULOS:

Enon seurakunta

Enos­ta yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu Päi­vi Suo-Ant­ti­la (uu­si), Mai­ju Ahl­holm, Pek­ka Räty (uu­si), Ris­to Hal­ti­lah­ti (uu­si) ja Ai­ja Var­ti­ai­nen

Enon seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu Päi­vi Suo-Ant­ti­la (uu­si), Mai­ju Ahl­holm, Pek­ka Räty (uu­si), Ris­to Hal­ti­lah­ti (uu­si), Ai­ja Var­ti­ai­nen, Kai­ja Va­ris (uu­si), Anu (Min­na) Ke­rä­nen-Kul­ta­nen (uu­si), San­na Hä­mä­läi­nen, Mer­ja Ig­na­tius ja Ai­no Si­vo­nen (uu­si)

Joensuun seurakunta

Jo­en­suus­ta yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu Topi Lin­ja­ma, Jaa­na Mink­ki­nen, Ii­ris Leh­to (uu­si), Pert­ti Ah­ti­ai­nen (uu­si), Jan­ne Rii­he­läi­nen, An­ja Tans­ka­nen, Siru Hak­ka­rai­nen (uu­si), He­le­na Miik­ku­lai­nen (uu­si), Tii­na Sot­ka­sii­ra, Jark­ko Kemp­pi, Nora Ikä­hei­mo (uu­si), Roo­sa Miik­ku­lai­nen (uu­si), Mar­ja Möl­sä (uu­si) ja Rit­va Mii­na­lai­nen (uu­si)

Jo­en­suun seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu Topi Lin­ja­ma, Jaa­na Mink­ki­nen, Ii­ris Leh­to (uu­si), Jan­ne Rii­he­läi­nen, Jark­ko Kemp­pi, Ar­ja Hil­tu­nen (uu­si), Siru Hak­ka­rai­nen (uu­si), An­ja Tans­ka­nen, Nora Ikä­hei­mo (uu­si), Roo­sa Miik­ku­lai­nen (uu­si), Ir­ma Nygrén, He­le­na Miik­ku­lai­nen (uu­si), Min­na Ur­sin (uu­si) ja Tan­ja Es­ke­li­nen (uu­si)

Pielisensuun seurakunta

Pie­li­sen­suus­ta yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu Heik­ki Rei­jo­nen, Pek­ka Au­vi­nen, Su­san­na Ha­ve­ri­nen (uu­si), Kai­ja Ma­joi­nen, Päi­vi Ete­lä­pää, Päi­vi Paa­vi­lai­nen, Ou­ti Hei­ku­ra (uu­si), Satu Kin­nu­nen (uu­si), An­na-Ma­ria (Mari) Väns­kä-Ruot­sa­lai­nen (uu­si), Tar­mo Kar­vi­nen (uu­si), Ei­la Hei­no­nen ja Mark­ku Si­vo­nen (uu­si)

Pie­li­sen­suun seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu Päi­vi Ete­lä­pää, Päi­vi Paa­vi­lai­nen, Su­san­na Ha­ve­ri­nen (uu­si), Tuu­la Pa­rik­ka (uu­si), Päi­vi Au­vi­nen (uu­si), Ou­ti Hei­ku­ra (uu­si), Satu Kin­nu­nen (uu­si), Lee­na Kok­ko­nen, Mark­ku Si­vo­nen (uu­si), Ei­la Hei­no­nen, Eli­as Mus­ta­jär­vi (uu­si), Min­na To­lo­nen (uu­si), Ee­ro (Ol­li) Si­vo­nen ja Tar­mo Kar­vi­nen (uu­si)

Pyhäselän seurakunta

Py­hä­se­läs­tä yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu An­nuk­ka Tah­va­nai­nen (uu­si), Mari Kär­ki-Puus­ti­nen, Han­nes Ros­si (uu­si), Vir­va Tii­ti­nen, Mar­ja (Mar­ja-Lee­na) Rä­sä­nen ja Ei­ra Vää­nä­nen

Py­hä­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu Mari Kär­ki-Puus­ti­nen, Vir­va Tii­ti­nen, Mar­ja (Mar­ja-Lee­na) Rä­sä­nen, Aki Heik­ki­lä, Han­nes Ros­si (uu­si), Ei­ra Vää­nä­nen, Tuu­la La­vi­kai­nen (uu­si), Rai­ja Mak­ko­nen, Noo­ra-Liia Rau­tio (uu­si), Päi­vi Vää­nä­nen (uu­si), Var­pu Tör­rö­nen (uu­si) ja Satu Nie­mi­nen

Rantakylän seurakunta

Ran­ta­ky­läs­tä yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu He­le­na Hul­mi, Ina­ri Ma­li­nen, Mari Ma­ti­kai­nen, Ou­ti Kär­nä, Ina Es­ke­li­nen (uu­si), San­na Mu­ti­kai­nen (uu­si), Eli­na Pe­so­nen (uu­si), Pet­ri Kar­vi­nen, Mai­ja Tör­mä­nen (uu­si) ja Pet­ri Hä­mä­läi­nen

Ran­ta­ky­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu He­le­na Hul­mi, Ina­ri Ma­li­nen, Mari Ma­ti­kai­nen, Pet­ri Kar­vi­nen, Eli­na Pe­so­nen (uu­si), Ou­ti Kär­nä, Mai­ja Tör­mä­nen (uu­si), Ina Es­ke­li­nen (uu­si), San­na Mu­ti­kai­nen (uu­si), Pet­ri Hä­mä­läi­nen, San­na Lät­ti (uu­si) ja Tii­na Iko­nen (uu­si)

Vaara-Karjalan seurakunta

Vaa­ra-Kar­ja­las­ta yh­tei­seen kirk­ko­val­tuus­toon on va­lit­tu Rei­ma Has­si­nen (uu­si), Ee­vi Väis­tö, An­ne Me­ri­läi­nen ja Ei­no Sa­gu­lin

Vaa­ra-Kar­ja­lan seu­ra­kun­ta­neu­vos­toon on va­lit­tu Rei­ma Has­si­nen (uu­si), Ee­vi Väis­tö, An­ne Me­ri­läi­nen, Lah­ja-Eli­na Va­ta­nen (uu­si), Han­nu Soik­ke­li (uu­si), Mart­ti Sa­vo­lai­nen, Kai­ja Sa­gu­lin, Esa Ron­kai­nen, Ja­net­te (Jane) Vep­sä­läi­nen (uu­si) ja Kris­ti­na Wahl­fors-Wil­l­man (uu­si)