Joensuun perustamista juhlitaan tänään tiistaina kahvien ja ansioituneiden asukkaiden palkitsemisten merkeissä kaupungintalolla.

Nuo­ri­so­pal­kin­non sai täl­lä ker­taa Jo­en­suun Ka­ta­ja ry:n hiih­to­ja­os­to, Luot­si-pal­kin­not Osuus­kun­ta Na­pak­ka, Al­si­va Oy, Joen Lei­pu­rit Oy ja Yrit­tä­jä­pal­kin­non Dis­pe­lix Oy.

Jo­kai­sen Jo­en­suu -pal­kin­non sai­vat Mou­rad Ben­rah­mou­ne, Mar­wa Bsis ja Ol­ga Fi­lip­po­va, jot­ka ovat aut­ta­neet Suo­meen ja Jo­en­suu­hun muut­ta­nei­ta tun­te­maan kau­pun­gin ko­dik­seen.

Ar­jen san­ka­rit -pal­kin­non sai­vat Han­nu Vä­hä­kos­ki ja Erk­ki Tar­vai­nen Hane Pe­a­ce Uk­rai­ne -avus­tus­hank­kees­ta sekä toi­min­nas­ta Tuu­po­vaa­ran so­pi­mus­pa­lo­mie­he­nä yli 20 vuot­ta.

Me­nes­ty­nei­den ur­hei­li­joi­den pal­kin­not sai­vat jää­kiek­koi­li­ja Miro Aal­to­nen, kei­laa­ja To­mas Käyh­kö, jää­pal­loi­li­ja Jo­an­na Ny­kä­nen, ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon pe­laa­ja Saa­ra Asi­kai­nen, voi­ma­nos­ta­ja Ma­ria Kar­ja­lai­nen, en­du­ro­kul­jet­ta­ja Ja­net­te Mie­lo­nen, kei­hään­heit­tä­jä Las­si Ete­lä­ta­lo, suun­nis­ta­ja Ma­ri­ka Tei­ni sekä kä­ve­li­jä Mer­vi Ku­ru­la (Suo­men Pa­ra­lym­pi­a­ko­mi­te­an alai­si­na).

Kult­tuu­ri­pal­kin­non sai muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Han­nu Tik­ka­nen, joka on vai­kut­ta­nut mu­sii­kis­sa lä­hes kai­kil­la sek­to­reil­la ja esiin­ty­nyt myös kan­sain­vä­li­ses­ti.