Valtio­va­rain­mi­nis­teriön maanantaina julkistamat meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus luettelee erittäin mittavan määrän konkreettisia vaihtoehtoja julkista taloutta vahvistaviksi toimiksi tulevaisuudessa.

VM pai­not­taa, et­tä ko­ko­nai­suut­ta ei ole tar­koi­tet­tu sel­lai­se­naan to­teu­tet­ta­vak­si, vaan tu­ke­maan jul­kis­ta kes­kus­te­lua ja po­liit­tis­ta pää­tök­sen­te­koa. Vas­tuu to­teu­tus­ta­po­jen va­lin­nas­ta on edus­kun­ta­vaa­lien jäl­kei­sel­lä hal­li­tuk­sel­la ja edus­kun­nal­la.

– Muun mu­as­sa esi­tys työ­e­lä­kein­dek­siin, kan­sa­ne­lä­kein­dek­siin ja ku­lut­ta­ja­hin­toi­hin si­dot­tu­jen etuuk­sien in­dek­si­ko­ro­tus­ten pie­nen­tä­mi­nen pro­sent­tiyk­si­köl­lä vuo­des­sa nel­jän vuo­den ajak­si leik­kaa re­aa­lis­ta os­to­voi­maa ja alen­taa so­si­aa­li­tur­van ta­son py­sy­väs­ti alem­mal­le ke­hi­ty­su­ral­le myös tu­le­vi­na vuo­si­na ja vuo­si­kym­me­ni­nä. Sa­man te­ki­si kai­kil­le pie­ni­tu­loi­sil­le eh­do­tet­tu pi­dem­pi­ai­kai­nen in­dek­si­jää­dy­tys kan­sa­ne­läk­kei­siin. Nämä mer­kit­si­si­vät suur­ta ja py­sy­vää hei­ken­nys­tä maam­me eläk­keen­saa­jil­le ja se ei ole ker­ta kaik­ki­aan hy­väk­syt­tä­vää, to­te­aa Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to EKL ry:n pu­heen­joh­ta­ja Simo Paas­sil­ta.

Yli­pää­tään ei Suo­mea nos­te­ta suos­ta sil­lä, et­tä os­to­voi­ma ta­pe­taan tyys­tin muun mu­as­sa maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta.

– Esi­tys työ­e­läk­kei­den in­dek­soin­nin muut­ta­mi­ses­ta niu­kem­mak­si niin, et­tä mak­sus­sa ole­via työ­e­läk­kei­tä ko­ro­tet­tai­siin vain ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin tai an­si­o­ta­soin­dek­sin mu­kaan sen pe­rus­teel­la, kum­man in­dek­sin pe­rus­teel­la ko­ro­tus on pie­nem­pi, on mie­les­täm­me kä­sit­tä­mä­tön ei­kä tue mil­lään muo­toa yleis­tä mie­li­pi­det­tä sii­tä, et­tä työ­e­lä­ke­jär­jes­tel­mäm­me on ol­ta­va en­na­koi­ta­va, sel­keä ja us­kot­ta­va. Tätä ei tu­ki­si myös­kään poh­dit­tu elä­ke­jär­jes­tel­män au­to­maat­ti­sen va­kaut­ta­jan käyt­töö­not­to, pu­heen­joh­ta­ja Paas­sil­ta jat­kaa.

Yh­te­nä sääs­tö­vaih­to­eh­to­na VM esit­tää eläk­keen­saa­jien asu­mis­tu­en yh­dis­tä­mis­tä ylei­seen asu­mis­tu­keen. Jou­lu­kuus­sa 2020 sai eläk­keen­saa­jan asu­mis­tu­kea 213 183 hen­ki­löä ja ar­vi­oi­tu sääs­tö­sum­ma tuen lak­kaa­mi­ses­ta on ar­vi­oi­tu ole­van 180 milj. eu­roa. Tämä tar­koit­taa jopa yli 100 eu­ron kuu­kau­sit­tais­ta hei­ken­nys­tä osal­le saa­jis­ta.

Voi to­de­ta, et­tä ta­voi­tel­tu sääs­tö on mi­tä­tön sum­ma sen pie­ni­tu­loi­sil­le eläk­keen­saa­jil­le tuo­man tus­kan rin­nal­la.

– Sääs­tö­jä ha­et­ta­es­sa kan­nat­taa ai­na muis­taa maan vähä-ää­ni­set ja hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vat. On var­mis­tet­ta­va, et­tä niis­tä ei­vät kär­si vä­hä­va­rai­set, pal­jon pal­ve­lu­ja käyt­tä­vät ja tu­lon­siir­to­ja saa­vat ih­mi­set. Yli­pää­tään ei Suo­mea nos­te­ta suos­ta sil­lä, et­tä os­to­voi­ma ta­pe­taan tyys­tin muun mu­as­sa maam­me pie­ni­tu­loi­sim­mil­ta eläk­keen­saa­jil­ta, päät­tää pu­heen­joh­ta­ja Simo Paas­sil­ta.

Läh­de: Eläk­keen­saa­jien Kes­kus­liit­to EKL ry