Joensuun kaupunginteatterin johtajan rekrytointi päättyi elokuun 31. päivä. Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 22 kappaletta, joista yksi vetäytyi ennen Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistyksen hallituksen kokousta.

Poh­jois-Kar­ja­lan Te­at­te­riyh­dis­tyk­sen hal­li­tus on kä­si­tel­lyt te­at­te­rin­joh­ta­jan ha­ke­muk­set ja va­lin­nut ko­kouk­ses­saan haas­ta­tel­ta­vik­si seu­raa­vat hen­ki­löt:

Hyt­ti­nen Hilk­ka (Tam­pe­re), Häl­vä Anu, (Es­poo), Luh­ta­nie­mi Tii­na (Kou­vo­la) sekä Tur­sas Sa­ri­an­ne (Tam­pe­re).

Muut ha­ki­jat oli­vat: Hon­ki­mä­ki Pau­la (Jy­väs­ky­lä), Häti Kat­ri (Tam­pe­re), It­ko­nen Mar­ko (Val­ke­a­kos­ki), Kan­to­nen Juha-Pek­ka (Ve­si­lah­ti), Ka­ta­ja­vuo­ri Rau­li (Jo­en­suu), Ke­kä­läi­nen Vil­le (Ke­ra­va), Ke­to­nen Lau­ri (Sei­nä­jo­ki), Kin­nas­lam­pi Kari (Hel­sin­ki), Työ­pa­ri: Kor­pe­la Jen­ni ja Re­ko­la Ele­na (Hel­sin­ki), Kä­kö­nen Sant­tu (Uu­si­kau­pun­ki), Myk­rä Ju­ha­ni (Lap­peen­ran­ta), Rii­ko­nen Kira (Hel­sin­ki), Ro­bert­son Da­vid (Hel­sin­ki), Si­vo­nen Sami (Luu­mä­ki), Suih­ko Juha (Van­taa), Tuo­mi­nen Miik­ka (Hel­sin­ki) sekä Vik­lund Kat­ja.

Haas­tat­te­lut al­ka­vat syys­kuun lo­pul­la. Kun haas­tat­te­lut on saa­tu pää­tök­seen, hal­li­tus ko­koon­tuu va­lit­se­maan uu­den te­at­te­rin­joh­ta­jan. Ko­kouk­sen ajan­koh­das­ta tie­do­te­taan myö­hem­min.

Uu­den joh­ta­jan on mää­rä aloit­taa syk­syl­lä 2024.