So­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­sa ko­e­taan jat­ku­vas­ti muu­tos­ta. Siun so­ten Poh­joi­sen alu­een (Nur­mes, Liek­sa ja Juu­ka) ko­ti­hoi­don, pal­ve­lu­a­su­mi­sen ja ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan hen­ki­löil­tä ky­syt­tiin tou­ko­kuus­sa 2021 hei­dän aja­tuk­sis­taan muu­tos­ten joh­ta­mi­ses­ta sekä muu­tos­ten vai­ku­tuk­ses­ta ikäih­mis­ten hy­vään hoi­ta­mi­seen.

Ky­se­ly to­teu­tet­tiin ni­met­tö­mä­nä ja sii­hen vas­ta­si 97 hen­ki­lös­tön edus­ta­jaa. Ky­se­lyyn osal­lis­tui­vat: sai­raan­hoi­ta­jat, lä­hi­hoi­ta­jat sekä muun kou­lu­tuk­sen saa­neet van­hus­ten hoi­toon osal­lis­tu­vat.

Hen­ki­lös­tö koki haas­tee­na huo­not vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det muu­tok­sien suun­nit­te­lus­sa. Suu­rin osa ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta ker­toi, et­tä ha­lu­ai­si­vat kuul­la muu­tos suun­ni­tel­mat sekä nii­hin joh­ta­neet pe­rus­te­lut kas­vo­tus­ten or­ga­ni­saa­ti­on ylem­mäl­tä joh­dol­ta. Hen­ki­lös­tö koki, et­tei tie­to muu­tok­sis­ta ai­na kul­je työn­te­ki­jä ta­sol­le ja tä­hän toi­vot­tiin muu­tos­ta ylem­mäl­tä joh­dol­ta. Po­si­tii­vi­se­na muu­tok­se­na hen­ki­lös­tö koki oman jak­sa­mi­sen li­sään­ty­mi­sen sekä vi­reys­ti­lan nou­se­mi­sen. Työn mie­lek­kyys sekä työn­te­on hel­pot­tu­mi­nen nou­si­vat ky­se­lyyn vas­tan­nei­den kes­kuu­des­ta po­si­tii­vi­si­na asi­oi­na muu­tok­sen myö­tä. Ne­ga­tii­vi­si­na asi­oi­na nou­si ai­ka­tau­lu­jen tiuk­kuus, uu­sien oh­jei­den jat­ku­va li­sään­ty­mi­nen, työn pirs­ta­loi­tu­mi­nen sekä työ­il­ma­pii­rin ki­ris­ty­mi­nen.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la hen­ki­lös­tö ko­kee muu­tos­ten vä­hen­tä­vän ikäih­mis­ten hoi­toon käy­tet­tä­vää ai­kaa. Hoi­don laa­tuun vai­kut­taa li­säk­si hen­ki­lös­tö pula sekä hen­ki­lös­tön suu­ri vaih­tu­vuus.

Lähiesihenkilö muutosten johtajana – avainhenkilö

Sa­mai­ses­sa ky­se­lys­sä hen­ki­lös­töl­tä ky­syt­tiin myös sitä, mi­ten he oli­vat ko­ke­neet lä­hie­si­hen­ki­lön toi­min­nan muu­tok­ses­sa. Lä­hie­si­hen­ki­löl­lä on tär­keä roo­li muu­tos­ten on­nis­tu­mi­ses­sa työ­yh­tei­söis­sä. Hän voi ol­la muu­tos­ten mah­dol­lis­ta­ja tai es­te. Or­ga­ni­saa­ti­on ja työ­yh­tei­sön muu­tok­sis­sa myön­tei­sen il­ma­pii­rin luo­mi­nen hen­ki­lös­töl­le on tär­ke­ää, jot­ta työs­ken­te­le­mi­nen ke­hit­tyi­si po­si­tii­vi­ses­ti. Hen­ki­lös­tön kans­sa muu­tok­sis­ta tu­li­si kes­kus­tel­la, hyö­dyn­tää hei­dän osaa­mis­tan­sa ja koh­del­la kaik­kia ta­sa­puo­li­ses­ti. Ai­don muu­tos­tah­don luo­mi­ses­sa ja toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä yh­des­sä hen­ki­lös­tön kans­sa on lä­hie­si­hen­ki­lö avai­na­se­mas­sa.

Lä­hie­si­hen­ki­löl­lä on tär­keä roo­li muu­tos­ten on­nis­tu­mi­ses­sa työ­yh­tei­söis­sä. Hän voi ol­la muu­tos­ten mah­dol­lis­ta­ja tai es­te.

Kuun­te­lu ja kes­kus­te­lu­tai­to näh­tiin tär­ke­äk­si esi­hen­ki­löl­le, jot­ta muu­tok­sis­ta voi­daan kes­kus­tel­la avoi­mes­ti ja ta­sa­ver­tai­ses­ti. Muu­tos­ten pe­rus­te­lut, asi­an käy­tän­nöl­li­syy­den au­kai­se­mi­nen ja vas­tuul­li­suus asi­as­ta ko­et­tiin tar­peel­li­sek­si myös esi­hen­ki­löl­le. Suu­rin osa vas­taa­jis­ta piti esi­hen­ki­löä luo­tet­ta­va­na muu­tok­sien tul­les­sa, mut­ta esi­hen­ki­lö ei kuun­te­le tar­peek­si hen­ki­lös­töä muu­tok­sien tul­les­sa.

Työ­yh­tei­sös­sä ta­pah­tu­vat muu­tok­set luo­vat hen­ki­lös­töl­le stres­siä, kun ope­tel­laan uut­ta ja ol­laan pois­sa omal­ta mu­ka­vuu­sa­lu­eel­ta. Hen­ki­lös­tön epä­tie­toi­suus uu­sis­ta toi­min­ta­ta­vois­ta ja vä­sy­mys voi­vat alen­taa työ­hy­vin­voin­tia ja vai­kut­taa an­net­ta­van hoi­don laa­tuun. Or­ga­ni­saa­ti­on stra­te­gi­an toi­meen­pa­ni­ja­na ja mo­ti­vaa­ti­on yl­lä­pi­tä­jä­nä on lä­hie­si­hen­ki­lö tär­ke­äs­sä roo­lis­sa.

Edel­lä ku­va­tun ky­se­lyn tu­lok­sia käy­tiin läpi Siun so­ten poh­joi­sen alu­een esi­hen­ki­löi­den kans­sa, jot­ta tu­le­vai­suu­des­sa osat­tai­siin huo­mi­oi­da hen­ki­lös­tö pa­rem­min muu­tok­sis­sa.

Eläm­me so­si­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la muu­tos­ten kes­kel­lä. Sote-uu­dis­tus on me­nos­sa ja hy­vin­voin­ti alu­eet aloit­ta­vat en­si vuo­den alus­sa. En­na­koin­ti ja asi­oi­den etu­kä­teen miet­ti­mi­nen muu­tok­sis­sa ja hen­ki­lös­tön mu­kaan saa­mi­ses­sa aut­taa on­nis­tu­mi­ses­sa. Muu­tok­set voi­vat läh­teä val­ta­kun­nal­li­sis­ta vaa­ti­muk­sis­ta, or­ga­ni­saa­ti­o­ta­sol­ta tai työ­yh­tei­sös­tä, mut­ta on muis­tet­ta­va myös lä­hie­si­hen­ki­lön tär­keä roo­li nii­den on­nis­tu­mi­ses­sa.