Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Kaupan liitto ovat neuvotelleet alkuvuonna alan palkoista ja työehdoista.

PA­Min pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Rön­ni-Säl­li­nen ko­kee, et­tä työ­nan­ta­jien toi­min­nan vuok­si neu­vot­te­lut pal­kois­ta ei­vät ole eden­neet. PA­Min hal­li­tus päät­ti vauh­dit­taa neu­vot­te­lu­ja lak­ko­va­roi­tuk­sel­la, joka kos­kee yli 185 toi­mi­paik­kaa, jois­sa työs­ken­te­lee noin 20 000 työn­te­ki­jää.

– Kau­pan liit­to on ol­lut edel­leen ha­lu­ton kes­kus­te­le­maan pal­kan­ko­ro­tuk­ses­ta, jol­la tur­vat­tai­siin työn­te­ki­jöi­den os­to­voi­ma. Toi­vom­me, et­tä lak­ko­va­roi­tus vauh­dit­taa nyt neu­vot­te­lu­ja, to­te­aa Rön­ni-Säl­li­nen.

PAM ta­voit­te­lee neu­vot­te­luis­sa Sak­san te­ol­li­suu­des­sa saa­vu­tet­tuun ta­soon ver­tau­tu­via pal­kan­ko­ro­tuk­sia. Kau­pan alan työn­te­ki­jöil­le tämä tar­koit­tai­si noin 200 eu­ron ko­ro­tus­ta kuu­kau­si­palk­kaan.

To­teu­tu­es­saan lak­ko kos­kee seu­raa­via poh­jois­kar­ja­lai­sia toi­mi­paik­ko­ja: K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu Pilk­ko, K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu kes­kus­ta, K-Ci­ty­mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Ki­tee, S-mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Nur­mes Kes­kus­ta, S-mar­ket Ou­to­kum­pu sekä Pris­ma Jo­en­suu.

Kau­pan alan la­kot al­ka­vat 25 va­ras­tos­sa maa­nan­tai­na 6.2. klo 5.00 ja päät­ty­vät tors­tai­na 9.2. klo 5.00 (tai sitä en­nen al­ka­nei­den vuo­ro­jen lo­put­tua).

La­kot jat­ku­vat yli 160 kau­pan alan toi­mi­pai­kas­sa tors­tai­na 9.2. klo 5.00 ja päät­ty­vät lau­an­tai­na 11.2. klo 5.00 (tai sitä en­nen al­ka­nei­den vuo­ro­jen lo­put­tua). La­kot kos­ke­vat kaik­kia lak­ko­koh­teis­sa työs­ken­te­le­viä PA­Min ja Kau­pan lii­ton neu­vot­te­le­mien työ­eh­to­so­pi­mus­ten pii­riin kuu­lu­via työn­te­ki­jöi­tä.

To­teu­tu­es­saan lak­ko kos­kee seu­raa­via poh­jois­kar­ja­lai­sia toi­mi­paik­ko­ja: K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu Pilk­ko, K-Ci­ty­mar­ket Jo­en­suu kes­kus­ta, K-Ci­ty­mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Ki­tee, S-mar­ket Liek­sa, S-mar­ket Nur­mes Kes­kus­ta, S-mar­ket Ou­to­kum­pu sekä Pris­ma Jo­en­suu.