Juu­an Ki­ven­veis­ton 2022 start­tiin 5.–7.8. on ai­kaa enää muu­ta­ma päi­vä.

Pai­kal­li­nen jär­jes­tä­jä, El­lin Tai­ta­jat ry, on val­mii­na aloit­ta­maan toi­set ki­ven­veis­ton SM-kil­pai­lut ja sa­mal­la vii­den­net luon­non­ma­te­ri­aa­lien veis­ton SM-kil­pai­lut. Myös kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu pääs­tään kuin pääs­tään­kin jär­jes­tä­mään en­sim­mäi­sen ker­ran. Mu­ka­na on use­am­pi vii­me ke­sän SM-kil­pai­luis­ta tut­tu kas­vo. Tä­män­vuo­ti­nen tee­ma, rak­kaus, tar­jo­aa mu­ka­vas­ti haas­tet­ta ja lop­pu­tu­lok­sia so­pii odot­taa mie­len­kiin­nol­la.

Veis­tä­jät aset­tu­vat työ­pöy­tien­sä ää­reen Kau­ko Kor­te­lai­sen veis­tos­puis­ton (ent. kes­kus­puis­to) alu­eel­la per­jan­tai­na 5.8. Nun­naU­u­ni Oy:n lah­joit­ta­mien Mam­mut­ti-vuo­lu­ki­vi­ai­hi­oi­den työs­tä­mi­nen veis­tok­sik­si kä­sin tai ko­neel­la läh­tee käyn­tiin aa­mu­yh­dek­säl­tä heti, kun kil­pai­lun joh­ta­ja Ta­pio Var­ti­ai­nen an­taa aloi­tus­lu­van. Veis­to­ai­kaa on per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na kel­lo 9–17 ja sun­nun­tai­na 9–12, min­kä jäl­keen tuo­ma­rit as­tu­vat ke­hiin. Ki­ven­veis­to­kil­pai­lui­hin osal­lis­tuu tänä yh­teen­sä 15 veis­tä­jää.

Kil­pai­lun tuo­ma­rei­na toi­mi­vat Nun­naU­u­ni Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jo­han­nes Uu­si­ta­lo, Ka­re­lia AMK:n kou­lu­tus­pääl­lik­kö, muo­toi­lun eri­tyi­sa­si­an­tun­ti­ja Rai­mo Moi­la­nen, Jo­en­suun tai­de­mu­se­on in­ten­dent­ti Pau­lii­na Kaa­sa­lai­nen, ku­va­tai­tei­li­ja Ani­ta Ero­nen sekä Juu­an kan­sa­lai­so­pis­ton suun­nit­te­li­ja­o­pet­ta­ja Päi­vi Pen­na­la. Tuo­ma­rit ar­vi­oi­vat veis­tok­set sun­nun­tai­na 7.8. kel­lo 12–14. Ki­ven­veis­to­ta­pah­tu­ma hui­pen­tuu vä­lit­tö­mäs­ti sen jäl­keen tu­los­ten ju­lis­ta­mi­seen ja pal­kin­to­jen ja­koon.