Pohjois-Karjalan matkailun alueorganisaatio VisitKarelia on avannut talvikaudelle markki­noin­ti­kump­pa­nuushaun, jonka kautta paikalliset matkailuyritykset, yritysryhmät, matkailuyhdistykset ja -alueet voivat hakea tukea talvisesongin markki­noin­ti­toi­men­pi­teisiin. Tuki kattaa kampan­ja­kus­tan­nuksista puolet ja on haettavissa 31.10. saakka.

– Vii­mek­si vas­taa­va kump­pa­nuus­ha­ku jär­jes­tet­tiin ke­vääl­lä ja saim­me sii­hen en­nä­tys­mää­rän ha­ke­muk­sia. Kump­pa­nuuk­sien kaut­ta on to­teu­tet­tu on­nis­tu­nei­ta mark­ki­noin­ti­kam­pan­joi­ta pää­a­si­as­sa di­gi­ka­na­vis­sa, ker­too Vi­sit­Ka­re­li­an mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri An­ne Kok­ko­nen.

To­teu­tet­ta­vat mark­ki­noin­ti­kump­pa­nuu­det va­li­taan pis­tey­tyk­sen kaut­ta. Pis­tey­tyk­ses­sä pai­no­te­taan eri­tyi­ses­ti yri­tys­ten ja alu­ei­den vä­lis­tä yh­teis­työ­tä, di­gi­taa­li­suut­ta ja uu­sia mark­ki­noin­ti- ide­oi­ta, Kok­ko­nen jat­kaa.

Kam­pan­jat tu­lee to­teut­taa hel­mi­kuun 2023 lop­puun men­nes­sä.

Kump­pa­nuu­den ha­ki­ja ja Vi­sit­Ka­re­lia ja­ka­vat mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den kus­tan­nuk­set puo­lik­si. Yh­teis­työ­muo­don ta­voit­tee­na on kan­nus­taa yhä use­am­mat pie­net­kin toi­mi­jat mark­ki­noi­maan pal­ve­lui­taan ja osal­lis­tu­maan maa­kun­nan mat­kai­lun kas­vu­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­seen.

– Kam­pan­jat tu­lee to­teut­taa hel­mi­kuun 2023 lop­puun men­nes­sä ja nii­den tu­lee koh­dis­tua oman maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­le ko­ti­maan koh­de­ryh­miin. Vas­tuu mark­ki­noin­ti­kam­pan­jan käy­tän­nön to­teu­tuk­ses­ta on kump­pa­nuu­den ha­ki­jal­la, mut­ta Vi­sit­Ka­re­lia an­taa myös vink­ke­jä ja tu­kea kam­pan­jan to­teu­tuk­seen, Kok­ko­nen ker­too.

Mark­ki­noin­ti­kump­pa­nuut­ta voi ha­kea 31.10.2022 saak­ka verk­ko­lo­mak­keel­la Vi­sit­Ka­re­li­an am­mat­ti­lais­si­vus­tol­la.