Pe­rin­teik­käi­tä hy­vän mie­len ke­sä­ta­pah­tu­mia vart­tu­neem­man väen ma­kuun vie­te­tään jäl­leen elo­kuus­sa, kun Elo­Vee­ra te­kee pa­luun Sink­ko­lan ko­tie­läin­pi­haan tors­tai­na 4.8. kel­lo 11–15 ja Tuu­po­Vee­ra Tuu­po­vaa­ran Ul­la­kol­le tiis­tai­na 9.8 kel­lo 12–16.

Elo­Vee­ras­sa toi­min­taan­sa esit­te­le­vät Uni­cef, Poh­jois-Kar­ja­lan Sy­dän­pii­ri ry, Poh­jois-Kar­ja­lan muis­ti ry, Poh­jois-Kar­ja­lan Mart­to­jen Vir­kee-han­ke, Poh­jois-Kar­ja­lan so­si­aa­li­tur­va­yh­dis­tyk­sen AR­MI-han­ke ja Set­le­men­tin se­ni­o­ri­työ sekä Jo­en­suun kau­pun­gin lii­kun­ta­pal­ve­lut. Pai­kal­la on myös Joen Se­ve­ri an­ta­mas­sa Di­gi­neu­von­taa.

Muut­tu­via lau­lu­ja ta­pah­tu­mas­sa esit­tä­vät Ar­to Tark­ko­nen (lau­lu ja har­mo­nik­ka), Vil­le Kar­ja­lai­nen (trum­pet­ti ja flyy­ge­li­tor­vi) ja Rai­mo Maa­ra­nen (tuu­ba ja sou­sa­fo­ni). Kon­ser­tin li­säk­si ta­pah­tu­mas­sa ki­sail­laan jo klas­si­kok­si muo­dos­tu­nees­sa kah­vi­pa­ket­ti­bin­gos­sa ja päi­vä päät­tyy yh­teis­lau­lui­hin, joi­ta sä­es­tää Se­li­na Lau­bert.

Ta­pah­tu­mas­sa ki­sail­laan klas­si­kok­si muo­dos­tu­nees­sa kah­vi­pa­ket­ti­bin­gos­sa.

Tuu­po­Vee­ra -ta­pah­tu­maan puo­les­taan läi­käh­dyk­sen men­neis­tä ajois­ta tuo kan­san­mu­siik­ki­duo Juu­ri­sä­vel, jon­ka muo­dos­ta­vat muu­si­kot Kir­si Uu­ti­nen ja Jari Lap­pa­lai­nen. He esit­tä­vät Kiih­te­lys­vaa­ras­ta vuo­sien 1899–1950 ai­ka­na tal­teen kir­joi­tet­tu­ja kan­san­lau­lu­ja uu­si­na so­vi­tuk­si­na.

Ajan­koh­tai­sia kuu­lu­mi­sia ta­pah­tu­maan saa­pu­vat ker­to­maan myös Poh­jois-Kar­ja­lan Sy­dän­pii­ri ry, Poh­jois-Kar­ja­lan muis­ti ry, Poh­jois-Kar­ja­lan Mart­to­jen Vir­kee-han­ke ja Set­le­men­tin se­ni­o­ri­työ sekä Uni­cef ja di­gi­a­pua an­ta­maan Joen Se­ve­rin Di­gi­neu­vo­jat.

Mo­lem­piin ta­pah­tu­miin on va­paa pää­sy, ja ne jär­jes­tää Jo­en­suun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lut yh­teis­työs­sä kau­pun­gin eri yk­si­köi­den ja alu­ei­den eri toi­mi­joi­den kans­sa.