Pohjois-Karjalan kirjailijayhdistys Ukri ry:n Vuoden kynä -palkinto myönnetään vuonna 2023 Arvi Pertulle.

Pal­kit­ta­van kir­jai­li­jan an­si­o­lu­et­te­lo on pit­kä. Hän on kir­joit­ta­nut 13 ro­maa­nia, jois­ta kak­si te­os­ta ve­nä­jäk­si, sekä no­vel­le­ja, ru­no­ja, ar­tik­ke­lei­ta ja kään­nök­siä ai­ka­kaus­jul­kai­suis­sa ja an­to­lo­gi­ois­sa. Li­säk­si hän on teh­nyt näy­tel­mä­kään­nök­siä te­at­te­reil­le ja kään­tä­nyt seit­se­män te­os­ta suo­mes­ta ve­nä­jäk­si.

Kir­ja on Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen ja ny­kyi­sin Liek­sas­sa asu­van kir­jai­li­jan syvä so­dan­vas­tai­nen kan­na­not­to.

Hä­nen vii­mei­sin ro­maa­nin­sa Unia so­das­ta (Kir­jo­kan­si 2023) ker­too so­das­ta, joka on ajan­koh­tai­suu­del­laan Vuo­den kynä-pal­kin­non an­sain­nut. Kir­jas­sa Pu­ti­nin Ve­nä­jä so­tii Uk­rai­nas­sa, ja toi­saal­ta puna-ar­mei­jan kan­san­nou­su sekä Sta­li­nin Neu­vos­to­lii­ton ih­mis­ten koh­ta­lot pei­lau­tu­vat tä­män päi­vän so­taan. Kir­ja on Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen ja ny­kyi­sin Liek­sas­sa asu­van kir­jai­li­jan syvä so­dan­vas­tai­nen kan­na­not­to.

Vuo­den kynä myön­ne­tään kir­jal­li­ses­ti an­si­oi­tu­neel­le hen­ki­löl­le tai kir­jal­li­suut­ta edis­tä­neel­le ta­hol­le. Ky­näl­lä on pal­kit­tu vuo­des­ta 1988. Vuon­na 2022 tun­nus­tuk­sen sai Jo­en­suun La­va­ru­no­sii­pi ry.