Toh­ma­jär­ven kun­nan­hal­li­tus on hy­väk­sy­nyt 8 000 eu­ron suu­rui­sen os­to­tar­jouk­sen Värt­si­län kou­lu­kiin­teis­tös­tä.

Toh­ma­jär­ven kun­ta tar­jo­si ai­em­min kiin­teis­töä lah­joi­tuk­se­na Värt­si­län Pi­tä­jäyh­dis­tyk­sel­le, joka kui­ten­kin päät­ti ol­la ot­ta­mat­ta lah­joi­tus­ta vas­taan. Myös­kään huu­to­kaup­pa­me­net­te­ly ei tuot­ta­nut tar­jouk­sia.

Veli Si­mo­sen tont­ti­na tun­ne­tun Man­ne­la-ni­mi­sen kiin­teis­tön myyn­ti jat­kuu vä­lit­tä­jän toi­mes­ta.

Kun­nil­la on la­ki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus var­mis­taa muun mu­as­sa kun­nan pal­ve­lui­den so­vel­tu­vuus myös maa­han­muut­ta­jil­le. Tätä var­ten on laa­dit­tu ko­tout­ta­mi­soh­jel­ma, jon­ka hy­väk­syy kun­nan­val­tuus­to. Oh­jel­ma­luon­nos lä­he­te­tään lau­sun­to­kier­rok­sel­le. Lau­sun­to­ja pyy­de­tään pai­kal­li­sil­ta jär­jes­töil­tä 19.9. men­nes­sä.