Kysymykset:

1. Täy­den­nä sa­na­kep­pos­te­lua li­sää­mäl­lä vii­val­le maan­tie­teel­li­nen paik­ka. Su­luis­sa kir­jain­ten mää­rä. A) Pul ____ ut­ta: Lou­nas il­man al­ko­ho­lia on il­man­suun­ta. (7) B) Mik­si kut­su­taan pa­ko­lais­ta, jol­la on lä­hes ra­jatt ____ a li­miit­ti Ke­lal­le? – Sa­tuo­len­nok­si. (4)

2. Aloi­ta h-kir­jai­mel­la. A) Krei­kan my­to­lo­gi­an ju­mal­ten sa­nan­saat­ta­ja. B) Erään pen­saan leh­dis­tä ja kal­kis­ta val­mis­tet­tu vä­ri­ai­ne, jota on suo­sit­tu itä­mai­ses­sa kos­me­tii­kas­sa. C) Mak­sa­tu­leh­dus. D) Goo­fy Suo­mes­sa, siis sar­ja­ku­va­hah­mo.

3. A) Työ­tön saa täl­lä het­kel­lä työ­mark­ki­na­tu­kea 595 eu­roa kuu­kau­des­sa ja asuu asun­nos­sa, jon­ka vuok­ra on 450 eu­roa ja jo­hon hän saa asu­mis­tu­kea 350 eu­roa kuu­kau­des­sa. Tämä työ­tön tie­naa 300 eu­roa kuu­kau­des­sa osa-ai­ka­työs­tä. Kuin­ka pal­jon työt­tö­män kuu­kau­si­tu­et tip­pu­vat ny­ky­hal­li­tuk­sen suo­ja­o­sien pois­to­jen ja mui­den leik­kaus­ten tul­les­sa voi­maan? B) ”Af­rik­ka ja Kii­na ja mitä nii­tä on­kaan, ja Suo­mi sii­nä si­vus­sa: ei mit­tään. Kun minä olen työ­tön ja sinä olet työ­tön, mut me­hän ei ol­la­kaan mit­tään.” Mis­tä kap­pa­lees­ta? C) ”Mut on­han ne työt­tö­mäl­lä­kin omat hy­vät päi­vä­sä, niin­kun mul­la­kin tä­nä­päi­vä­nä. Kun se nuo­rin poi­ka, se Jah­vet­ti tuli mie­hen ikä­seks ja piäs kor­tis­toon.” Mis­tä kap­pa­lees­ta?

4. Tee nel­jä ne­li­kent­tää, toi­siin­sa liit­ty­viä sa­no­ja: 168 tun­tia, Let­to, Keit­tiö, Lau­ri Täh­kä, Mak­ka­ra, 4 kuu­kau­des­sa, Len­to, Sur­ma, Jou­ka­hai­nen kil­pa­lau­lan­nas­sa, Poh­jois-Kar­ja­la, Lis­ta, Hovi, 7 päi­vää, Pri­pet Val­ko-Ve­nä­jäl­lä, Rat­su, Ri­ta­ri.

5. A) TPP KN N VNST – NN N TST MT – BRN – KLTM. Eno; li­sää puut­tu­vat vo­kaa­lit. B) Fren­dit: Joey – Cheers: Fra­sier – CSI: CSI Mi­a­mi – Tank­ki täy­teen: ____. Kuin­ka jat­kuu?

Vastaukset:

1. A) pul lo­vii­sa ut­ta. B) ra­jatt oman a.

2. A) Her­mes. B) Hen­na. C) He­pa­tiit­ti. D) Hes­su Hopo.

3. A) 350 eu­roa! Suo­ja­o­suu­den pois­tu­es­sa han­kit­tu eu­ro ti­put­taa tu­kea 50 cent­tiä: Työ­mark­ki­na­tu­es­ta lei­ka­taan 150 eu­roa, asu­mis­tu­es­ta 150 eu­roa. Asu­mis­tu­en oma­vas­tuu­ta ko­ro­te­taan 10 pro­sent­tia eli sii­nä 50 eu­roa. Tämä te­kee noin 350 eu­roa. Myös työ­mark­ki­na­tu­en lap­si­ko­ro­tus, 100 eu­roa, pois­tuu. B) Hec­to­rin Työt­tö­män ar­ki­vii­sus­ta. C) Jaak­ko Te­pon Työt­tö­män lau­lus­ta.

4. Mes­ta­ri: Rat­su, Len­to, Keit­tiö, Hovi – Suo: Lau­ri Täh­kä, Let­to, Jou­ka­hai­nen kil­pa­lau­lan­nas­sa, Pri­pet Val­ko-Ve­nä­jäl­lä – Viik­ko: Poh­jois-Kar­ja­la, 4 kuu­kau­des­sa, 7 päi­vää, 168 tun­tia – Mus­ta: Sur­ma, Mak­ka­ra, Ri­ta­ri, Lis­ta.

5. A) TIP­PUI KUIN ENO VE­NEES­TÄ – ENO­NI ON TOIS­TA MAA­TA – BRIAN – KAL­TI­MO. B) Rei­ni­kai­nen. Tv-sar­jo­jen jat­ko­sar­jat.