Pankakosken Valpas-urheiluseuran järjestämissa kävelytapahtumissa kierrettiin toukokuussa neljänä arki-iltana Pankakosken eri kylänosissa.

Ta­pah­tu­mat oli­vat kai­kil­le avoi­mia ja ta­voit­tee­na oli reip­paan tun­nin kä­ve­ly­len­kin ai­ka­na tu­tus­tua eri alu­ei­den his­to­ri­aan. Jo­kai­sel­le kier­rok­sel­le oli ni­met­ty ve­tä­jä, joka suun­nit­te­li rei­tin ja poh­jus­ti omal­la ta­ri­nal­laan alu­een men­nei­syyt­tä ja ny­ky­ti­laa, jat­kos­sa osal­lis­tu­jat toi­vat oman maus­teen­sa omil­la ta­ri­noil­laan ja muis­toil­laan. Läh­tö­paik­ka­na toi­mi Pan­kos­ken työ­vä­en­ta­lo sekä en­tis­ten kaup­po­jen piha-alu­eet.

- Ih­mi­set ovat ol­leet yl­lät­tä­vän kiin­nos­tu­nei­ta ko­ti­seu­dus­taan. Kier­rok­sil­la on ol­lut joka ker­ta noin 30 osal­lis­tu­jaa, ker­toi Mal­la Il­vo­nen, ta­pah­tu­man ide­oi­ja ja yk­si kier­ros­ten ve­tä­jis­tä. Mui­na ve­tä­ji­nä toi­mi­vat Un­to Pyyk­kö ja Ar­to Su­ho­nen.

Jat­koa kier­rok­sil­le on tu­los­sa syk­syl­lä.

Alu­eet, jot­ka tou­ko­kuun ai­ka­na eh­dit­tin käy­dä läpi oli­vat Han­gas­pu­ro, Ra­si­vaa­ra, Pan­ka­lam­pi ja Oja­la.

–Jat­koa kier­rok­sil­le on tu­los­sa syk­syl­lä, esi­mer­kik­si Heit­to­pel­to ja Kirk­ko­mut­ka ovat vie­lä käy­mät­tä sekä en­ti­nen kou­lu, jos­sa toi­vot­ta­vas­ti pääs­tään käy­mään si­säl­lä­kin, Il­vo­nen suun­nit­te­li

Ee­ro Mus­to­nen