Eurovaaliehdokas Tanja Airaksinen tarjoaa kaikille talkoolaisilleen, tukiryhmälleen ja äänensä antaneille kiitoskahvit lauantaina 29.6. Joensuussa ja Kuopiossa.

Kah­vit­te­lut jär­jes­te­tään Jo­en­suun Mart­ta­kah­vi­os­sa (Jo­en­suun tori) lau­an­tai­na 29.6. klelo 10.00-11:30 ja sa­mai­se­na päi­vä­nä kel­lo 15.00-16:30 Kuo­pi­os­sa, Ra­min Kon­di­to­ri­as­sa (kaup­pa­kes­kus Sek­to­ri).

– Eu­ro­vaa­lit oli­vat yl­lä­tyk­sel­li­set, ja gal­lu­pit­kin ereh­tyi­vät pa­has­ti. SDP tu­los ei ol­lut se toi­vot­tu, vaik­ka on­nis­tuim­me nos­ta­maan kan­na­tus­tam­me myös Savo-Kar­ja­las­sa ko­val­la työl­lä. Täs­tä on kui­ten­kin hyvä jat­kaa koh­ti kun­ta- ja alu­e­vaa­le­ja. Nyt on ai­ka ja­kaa aja­tuk­sia ja suun­ni­tel­la tu­le­vaa yh­des­sä. Tule mu­kaan kah­vit­te­le­maan ja kuu­le­maan mi­nun aja­tuk­sia vaa­li­me­nes­ty­mi­ses­tä ja vaa­li­työs­tä. Yh­des­sä voim­me ta­voi­tel­la uu­sia paik­ko­ja ja ra­ken­taa vah­vem­paa tu­le­vai­suut­ta, Ai­rak­si­nen eväs­tää.