Enossa toimiva Louhiteatteri toteuttaa kevään näytelmänä Aleksis Kiven Seitsemän veljestä.

Näy­tel­män Ju­ko­lan vel­jek­sis­tä oh­jaa Ol­li-Kal­le Hei­mo ja mu­ka­na on kym­men­kun­ta näyt­te­li­jää.

Kult­tuu­riyh­dis­tys Lou­hen al­la toi­mi­va Lou­hi­te­at­te­ri pyy­si Ol­li-Kal­le Hei­moa oh­jaa­maan klas­sik­ko­näy­tel­män Lou­hi­te­at­te­ril­le. Vaik­ka re­surs­sien vuok­si teh­tä­vä tun­tui haas­teel­li­sel­ta, Hei­mo suos­tui teh­tä­vään.

Ky­sees­sä on vel­jes­ten kas­vu­ta­ri­na ki­pui­le­vis­ta nuo­ru­kai­sis­ta yh­teis­kun­ta­kel­poi­sik­si ai­kui­sik­si. Tätä ko­ko­nai­suut­ta häm­men­tä­vät vie­lä vel­jes­ten hy­vin­kin eri­lai­set luon­teet ja jo lap­suu­des­ta opi­tut asen­teet ti­lan­hoi­toa ja vir­ka­val­taa koh­taan. Kaik­ki yh­den ja yk­si kaik­kien puo­les­ta on vel­jes­ten asen­ne ul­ko­puo­li­sia uh­kia vas­taan, mut­ta vel­jes­kaar­tin si­säi­sis­sä ar­vo­a­se­ma­tais­te­luis­sa peli on vä­lil­lä hy­vin­kin raa­kaa. Ol­li-Kal­le Hei­mon pyr­ki­myk­se­nä on teh­dä Lou­hi­te­at­te­riin näyt­te­li­jän­työl­li­ses­ti vah­va ver­sio täs­tä ris­ti­rii­to­jen ja häm­men­nyk­sen ko­ko­nai­suu­des­ta.

Lou­hi­te­at­te­ris­sa esi­tet­tä­vän näy­tel­män on dra­ma­ti­soi­nut Mar­ja Toh­ka­nen. Sii­tä näy­tel­män Lou­hi­te­at­te­ril­le on so­vit­ta­nut Ol­li-Kal­le Hei­mo. En­si-il­tan­sa Seit­se­män vel­jes­tä saa per­jan­tai­na 31.3.2023 ja sitä esi­te­tään Enon Lou­hi­ta­lol­la maa­lis-huh­ti­kuun ai­ka­na 11 ker­taa.