Pohjois-Karjalan maakuntapäivää vietetään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvinvointia liikunnasta.

Näin maa­kun­ta­liit­to ha­lu­aa kan­nus­taa kaik­kia poh­jois­kar­ja­lai­sia löy­tä­mään lii­kun­nan ilon, kos­ka lii­kun­ta on yk­si te­hok­kaim­mis­ta ta­vois­ta vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin.

UKK-ins­ti­tuu­tin mu­kaan ih­mis­ten liik­ku­mat­to­muus ja lii­al­li­nen pai­kal­laa­no­lo ai­heut­ta­vat vuo­sit­tain yli kol­men mil­jar­din kus­tan­nuk­set yh­teis­kun­nal­le. Poh­jois-Kar­ja­lan kus­tan­nuk­sik­si voi­daan las­kea 100 mil­joo­naa eu­roa.

Move!-mit­taus­ten mu­kaan kou­lu­lais­ten fyy­si­ses­sä kun­nos­sa on pa­ran­ta­mi­sen va­raa, ja eten­kin maa­seu­dun kun­nis­sa on pal­jon heik­ko­kun­toi­sia op­pi­lai­ta.

Maa­kun­ta­liit­to tu­kee maa­kun­ta­päi­vän ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mis­tä yh­teen­sä
50 000 eu­rol­la.

Ta­pah­tu­ma­tu­en haku käyn­nis­tyy 15. hel­mi­kuu­ta ja tar­jous­ten pe­rus­teel­la va­li­taan 15 tu­et­ta­vaa ta­pah­tu­maa, jot­ka in­nos­ta­vat liik­ku­maan ja tar­jo­a­vat lii­kun­nal­li­sia elä­myk­siä.

Maa­kun­ta­päi­vää vie­te­tään 11.– 27.8.