XV Pie­li­nen Soi -fes­ti­vaa­lin juh­la­ke­sä päät­tyy Suo­men luon­non päi­vä­nä lau­an­tai­na 27.8. Pie­li­sen mu­se­ol­la Liek­sas­sa, Paa­te­ris­sa Vuo­nis­lah­des­sa, Hil­jai­suu­den temp­pe­lis­sä Ak­ka-Ko­lil­la ja Hil­jai­suu­den Ti­lal­la Juu­as­sa jär­jes­tet­tä­viin nel­jään soo­lo­sel­lo­kon­sert­tiin, joi­hin on ylei­söl­lä va­paa pää­sy. Kon­ser­teis­sa esiin­tyy sel­lo­tai­tei­li­ja ja Pie­li­nen Soi -fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Mat­ti Mak­ko­nen, joka täs­sä kuus­sa aloit­taa myös Itä-Suo­men yli­o­pis­ton edus­tus­kuo­ro Joy:n tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na. Kuo­ro har­joit­te­lee pää­sään­töi­ses­ti Jo­en­suus­sa ja esiin­tyy lä­hin­nä Jo­en­suus­sa ja Kuo­pi­os­sa.

Syys­kau­del­la Pie­li­nen Soi -fes­ti­vaa­lin oh­jel­mas­sa on vie­lä kak­si kon­sert­tia. 14.10. Pie­li­nen Soi -fes­ti­vaa­lin XV-juh­la­kon­ser­tis­sa Brahe-sa­lis­sa Liek­sas­sa esiin­ty­vät juu­ri 40-vuot­ta täyt­tä­nyt ”Liek­san oma poi­ka” te­no­ri Timo Tu­ru­nen sekä nel­jäs­tä muu­si­kos­ta koos­tu­va Nova En­sem­be – Su­san­na Mies­ko­nen-Mak­ko­nen (viu­lu), Kir­si Laa­ma­nen (har­mo­nik­ka), Mat­ti Mak­ko­nen (sel­lo) ja Pet­ri Her­ra­nen (pi­a­no). Kon­ser­tin oh­jel­mas­sa on suo­ma­lais­ta mu­siik­kia Si­be­liuk­ses­ta tan­goi­hin. Pie­li­nen Soi -fes­ti­vaa­lin juh­la­vuo­si päät­tyy Vuo­nis­lah­den Seu­ro­jen ta­lol­la 21.12. jär­jes­tet­tä­vään tun­nel­mal­li­seen jou­lu­kon­sert­tiin, jos­sa esiin­tyy Cel­lo Spi­ri­tu­als -yh­tye lau­lu­so­lis­ti­naan mez­zo­sop­raa­no See­li Toi­vio.

Pie­li­nen Soi –fes­ti­vaa­lin to­teut­ta­mi­sen vuon­na 2022 mah­dol­lis­ta­vat muun mu­as­sa Liek­san kau­pun­ki, Kar­ja­lai­sen Kult­tuu­rin Edis­tä­mis­sää­tiö, Mu­sii­kin Edis­tä­mis­sää­tiö, OL­VI-Sää­tiö ja Tai­teen edis­tä­mis­kes­kus.