Outokummun kaupunki kannustaa asukkaitaan lisäämään rakkauden määrää paikkakunnalla ja huolehtimaan siitä, ettei kukaan jäisi yksin.

Aloi­te lem­men li­sää­mi­sel­le on tul­lut ou­to­kum­pu­lai­sil­ta lap­sil­ta, joi­ta kuul­tiin kau­pun­gin uu­den, vuo­sil­le 2022–25 suun­na­tun Kum­pu­kart­ta-kon­ser­nist­ra­te­gi­an suun­nit­te­lus­sa.

– Vaik­ka toi­ve rak­kau­den li­sää­mi­seen on nous­sut lap­sil­ta, niin se toki kos­ket­taa kai­ke­ni­käi­siä kau­pun­ki­lai­sia. Sa­moin eris­kum­mal­li­sen mai­ni­on pik­ku­kau­pun­kim­me poik­keuk­sel­li­sen laa­jat pal­ve­lut ovat yh­tä lail­la työ­i­käis­ten ja se­ni­o­rei­den­kin käy­tös­sä. Kau­pun­gin stra­te­gia ei ole pelk­kää sa­na­he­li­nää, vaan kyl­lä tääl­lä on mo­nes­sa mie­les­sä oi­ke­as­ti ih­mi­sen hyvä elää, tuu­mii it­se­kin vuo­des­ta 1989 Ou­to­kum­mus­sa asu­nut kau­pun­gin hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Juk­ka Ore­nius.

Tä­män vi­de­on spiik­kaus oli yk­si vii­mei­siä vir­ka­teh­tä­vi­ä­ni, ja en­pä juu­ri mie­lui­sam­mis­sa mer­keis­sä oli­si voi­nut vir­kau­raa­ni päät­tää.

Yh­te­nä kei­no­na stra­te­gi­aa jal­kaut­taak­seen Ou­to­kum­mun kau­pun­ki on juu­ri jul­kais­sut vi­de­on, jos­sa las­ten aloi­te pää­see ää­neen juu­ri eläk­keel­le siir­ty­neen kau­pun­gin­joh­ta­ja Pek­ka Hy­vö­sen lu­ke­ma­na ja lu­kui­sien kun­ta­lais­ten ku­vit­ta­ma­na.

– Tä­män vi­de­on spiik­kaus oli yk­si vii­mei­siä vir­ka­teh­tä­vi­ä­ni, ja en­pä juu­ri mie­lui­sam­mis­sa mer­keis­sä oli­si voi­nut vir­kau­raa­ni päät­tää. Tämä on vah­van ta­lou­den rin­nal­la yk­si tär­keim­piä pe­rin­tö­jä, joi­ta saan paik­ka­kun­nal­le jät­tää, my­häi­lee yli 22 vuot­ta Ou­to­kum­mun kau­pun­gin hal­lin­nos­sa työs­ken­nel­lyt Hy­vö­nen.

Vi­deo on näh­tä­vis­sä osoit­tees­sa https://yo­u­tu.be/ODe1kGK9k_4 ja Ou­to­kum­mun kau­pun­gin fa­ce­boo­kis­sa.