Monola-juhlaviikolla kohtaavat Suomen itäisin kolkka ja läntinen rannikkoseutu, suomenkielisyys ja ruotsinkielisyys, tiede ja taide sekä uusi musiikki ja kansal­lis­ro­man­tiikka. Juhlaviikon ohjelmassa on keskeisesti esillä Sibeliusten historiaan ja Lieksan Monolaan liittyvä merkkivuosi. Tänä kesänä tulee kuluneeksi 130 vuotta Jean ja Aino Sibeliuksen Pohjanmaan rannikolla Maksamaalla Tottesundin kartanossa pidetyistä häistä sekä häiden jälkeen Pohjois-Karjalaan Lieksan Monolaan tehdystä häämatkasta.

Nel­jän­nen Mo­no­la-juh­la­vii­kon oh­jel­mis­tos­sa on mer­kit­tä­vä Kuo­pi­on kau­pun­gi­nor­kes­te­rin vie­rai­lu, kuo­ro­vie­rai­lu sekä Ka­le­vi Ahon te­ok­sen kan­ta­e­si­tys ja Tuo­mas Kan­te­li­sen sä­vel­lyk­sen en­sie­si­tys. Kon­sert­tien li­säk­si oh­jel­mas­sa on tänä vuon­na eri alo­jen tut­ki­joi­den esi­tel­miä ja pu­heen­vuo­ro­ja sekä näyt­tä­mö­tai­det­ta. Si­be­lius­ten hää­mat­kan merk­ki­vuon­na juh­la­viik­ko tar­jo­aa myös ai­nut­laa­tui­sen ja iki­muis­toi­sen mah­dol­li­suu­den ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­mi­sel­le. Mil­tä tun­tui­si tul­la vi­hi­tyk­si avi­o­liit­toon Si­be­lius­ten hää­mat­ka­koh­tees­sa?

Konsertit

- Mo­no­la-gaa­la­kon­ser­tis­sa Liek­san kir­kos­sa per­jan­tai­na 8.7. Kuo­pi­on kau­pun­gi­nor­kes­te­ri esit­tää ka­pel­li­mes­ta­ri At­so Al­mi­lan joh­dol­la Si­be­liuk­sen Lem­min­käis-sar­jan Op. 22. Kon­ser­tis­sa kuul­laan li­säk­si Hei­no Kas­ken ja Uu­no Kla­min or­kes­te­ri­mu­siik­kia sekä en­sie­si­tys sä­vel­tä­jä Tuo­mas Kan­te­li­sen te­ok­ses­ta, jon­ka so­lis­tei­na toi­mi­vat sel­lis­ti Jus­si Mak­ko­nen ja pi­a­nis­ti Na­zig Aze­zi­an.

- Jean ja Ai­no Si­be­liuk­sen hää­mat­kas­ta 130 vuot­ta -juh­la­kon­sert­ti jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 9.7. Liek­san kir­kos­sa.

- Pan­ka­kos­ken työ­vä­en­ta­lol­la tors­tai­na 7.7. jär­jes­tet­tä­väs­sä ka­ma­ri­kon­ser­tis­sa juh­lis­te­taan pie­lis­jär­ve­läis­tä sä­vel­tä­jä Hei­no Kas­kea.

- Ava­jais­kon­ser­tis­sa Mo­no­lan ai­tan pi­ha­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na 6.7. esiin­tyy 25. juh­la­vuot­taan viet­tä­vä Nuo­ri­so­kuo­ro Al­leg­ro Ii­sal­mes­ta, joh­ta­ja­na Su­san­na Ala­juu­ma-Ket­tu­nen.

Muut tapahtumat

- En­nen ava­jais­kon­sert­tia kes­ki­viik­ko­na 6.7. Mo­no­lan ai­tal­la lu­en­noi fi­lo­so­fi­an toh­to­ri, kir­jai­li­ja, do­sent­ti, pro­fes­so­ri eme­ri­tus Panu Ra­ja­la, jon­ka ai­hee­na on kir­jai­li­ja Ju­ha­ni Ahon Yk­sin-te­ok­sen syn­ty­mi­nen ja Si­be­lius­ten sa­la­kih­lat.

- Per­jan­tain 8.7. oh­jel­ma al­kaa Liek­san kir­jas­tos­sa pi­det­tä­väl­lä kaup­pa­tie­tei­den toh­to­ri, tie­to­kir­jai­li­ja Os­mo Ruus­ka­sen lu­en­nol­la, jon­ka ai­hee­na on sä­vel­tä­jä Uu­no Klami.

- Mo­no­la-juh­la­vii­kon päät­teek­si sun­nun­tai­na 10.7. jär­jes­te­tään Mo­no­lan ai­tan pi­ha­pii­ris­sä Si­be­lius ja To­pe­lius koh­taa­vat -ta­pah­tu­ma, jos­sa esiin­ty­vät Svens­ka Te­a­ter­nin näyt­te­li­jä Si­mon Hä­ger, toi­mit­ta­ja Kaj Kun­nas, sel­lis­ti Jus­si Mak­ko­nen ja pi­a­nis­ti Na­zig Aze­zi­an.

Hääyö-tapahtuma Sibeliusten häämatkan kunniaksi

Mo­no­lan ai­tal­la, Si­be­liuk­sen hää­mat­kan mai­se­mis­sa, vie­te­tään lau­an­tai­na 9.7. en­sim­mäis­tä ker­taa Hää­yö-ta­pah­tu­maa. Mo­no­lan ai­tan pi­ha­pii­ri muun­tau­tuu tun­nel­mal­li­sek­si ja ai­nut­laa­tui­sek­si vih­ki­pai­kak­si, jos­sa ha­luk­kail­la on mah­dol­li­suus men­nä nai­mi­siin. Ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä Liek­san seu­ra­kun­nan kans­sa.