Met­sä­hal­li­tus et­sii uut­ta vuok­ra­lais­ta Ko­lin Mat­ti­lan ti­lal­le.

Mat­ti­la on man­sar­di­kat­toi­nen, kar­ta­no­hen­ki­nen tila Ko­lin ky­län tun­tu­mas­sa sekä kan­sal­lis­puis­ton kult­tuu­ri­mai­se­man sy­dä­mes­sä, kes­kei­sim­pien ret­kei­ly­reit­tien ää­rel­lä. Toi­min­nan tu­lee ol­la Ko­lin kan­sal­lis­puis­ton toi­min­taa tu­ke­vaa ja kes­tä­vän luon­to­mat­kai­lun pe­ri­aat­tei­den mu­kais­ta.

Met­sä­hal­li­tus vuok­raa Mat­ti­lan ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti. Ta­los­sa on noin 250 hyö­ty­ne­li­ö­tä. Ala­ker­ras­sa on iso tupa, ko­ti­keit­ti­ö­ta­soi­nen keit­tiö, kak­si ma­joi­tus­kam­ma­ria sekä kak­si si­sään­käyn­tiä. Ylä­ker­ras­sa on kol­me ma­joi­tus­huo­net­ta, pe­su­ti­la ja asi­a­kas­keit­tiö. Li­säk­si pi­ha­pii­ris­sä on säh­köis­tet­ty ul­ko­käy­mä­lä, säh­köis­tet­ty luh­ti­ait­ta, puu­läm­mit­tei­nen pi­ha­sau­na, puu­va­ja ja nuo­ti­o­paik­ka.

Mat­ti­lan pää­ra­ken­nus läm­pi­ää puul­la ja säh­köl­lä ja ra­ken­nuk­ses­sa on kol­me toi­mi­vaa tu­li­si­jaa. Vuo­tui­nen säh­kön­ku­lu­tus on noin 25 000 kW. Tu­vas­sa on il­ma­läm­pö­pump­pu, min­kä li­säk­si tupa läm­pe­nee lei­vi­nuu­nil­la. Keit­ti­ö­tä ja ala­ker­ran kam­ma­rei­ta läm­mi­te­tään kaa­ke­liu­u­neil­la. Vuok­ra­lai­nen vas­taa yl­lä­pi­to­kus­tan­nuk­sis­ta.

Kiin­nos­tu­neet voi­vat tu­tus­tua Mat­ti­laan vie­lä 26.9. ja 3.10. il­moit­tau­tu­mal­la vä­hin­tään kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen vie­rai­lu­päi­vää osoit­tee­seen ko­lin­kei­das@gmail.com. Kiin­nos­tu­nei­ta pyy­de­tään jät­tä­mään lii­ke­toi­min­ta­suun­ni­tel­ma ja vuok­ra­tar­jous 16.10.men­nes­sä joko pos­tit­se osoit­tee­seen Met­sä­hal­li­tus, Ak­se­lin­ka­tu 8, 57170 Sa­von­lin­na, kuo­reen mer­kin­tä Mat­ti­la, tai säh­köi­ses­ti: rai­sa.tii­li­kai­nen@met­sa.fi.