Liek­san ylä­kou­lu to­teut­ti ky­se­lyn kai­kil­le kou­lun op­pi­lail­le kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta, kos­ka kou­lus­sa huo­les­tut­tiin ke­vääl­lä 2021 teh­dyn val­ta­kun­nal­li­sen kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn tu­lok­sis­ta.

Kou­lu­ter­veys­ky­se­lyn mu­kaan Liek­san ylä­kou­lun op­pi­lai­den ko­ke­ma kiu­saa­mi­nen oli kas­va­nut mer­kit­tä­väs­ti vuo­den 2019 tu­lok­sis­ta. Vuon­na 2021 kou­lu­kiu­saa­mis­ta vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa il­moit­ti ko­ke­neen­sa 16,4 pro­sent­tia 8. ja 9. luo­kan op­pi­lais­ta, kun vuon­na 2019 vas­taa­va luku oli 4,6 pro­sent­tia.

Ylä­kou­lus­sa ha­lut­tiin saa­da sel­vil­le myös ke­vään 2022 ti­lan­ne ja kaik­kien kou­lun op­pi­lai­den tu­le­van kuul­luik­si. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin 7.–9. luok­kien op­pi­lail­le ke­vään vii­mei­sel­lä kou­lu­vii­kol­la. Ky­se­lyyn vas­ta­si 192 op­pi­las­ta, jois­ta 7. luok­ka­lai­sia oli 83, 8. luok­ka­lai­sia 56 ja 9. luok­ka­lai­sia 53.

Tu­los­ten mu­kaan 9 pro­sent­tia (18 op­pi­las­ta) ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta op­pi­lais­ta on ko­ke­nut kiu­saa­mis­ta ku­lu­nee­na lu­ku­vuon­na, ja 7. luok­ka­lai­set enem­män kuin muut vuo­si­luo­kat. 30,7 pro­sent­tia ker­too näh­neen­sä kiu­saa­mis­ta, ja 7,8 pro­sent­tia on ol­lut mu­ka­na kiu­saa­mis­ti­lan­teis­sa jol­la­kin ta­val­la.

Yä­kou­lun ja lu­ki­on reh­to­ri Reet­ta-Lee­na Hil­tu­nen toi­voo, et­tä nuo­ret ker­toi­si­vat kiu­saa­mi­ses­ta ai­na ai­kui­sil­le. Jos kiu­saa­mi­ses­ta ei ker­ro­ta, ei sii­hen voi­da myös­kään puu­tua. Mei­dän tu­lee siis kiin­nit­tää huo­mi­o­ta myös sii­hen, mi­ten nuor­ten luot­ta­mus an­sai­taan, Hil­tu­nen to­te­aa. Hän pi­tää tär­ke­ä­nä myös nuor­ten elä­mäs­sä mu­ka­na ole­vien ta­ho­jen ku­ten ko­tien, kou­lun, har­ras­tus­ten ja va­paa-ajan toi­min­to­jen yh­teis­työ­tä erit­täin tär­ke­äs­sä roo­lis­sa.