Jo­en­suus­sa et­si­tään nyt Se­ni­o­ri­neu­vos­ta. Neu­vok­sen tit­te­li so­pii hen­ki­löl­le, joka on edis­tä­nyt jo­en­suu­lais­ten ikäih­mis­ten asi­oi­ta hy­vin esi­mer­kik­si vir­kan­sa puo­les­ta, po­liit­ti­ses­sa toi­min­nas­sa, jär­jes­tö­työs­sä tai va­paa­eh­tois­teh­tä­vis­sä.

Jo­en­suun en­sim­mäi­nen Se­ni­o­ri­neu­vos ni­mi­te­tään 8.10., kun ikäih­mis­ten pal­ve­lu­jär­jes­tö Jo­en­suun Hoi­va- ja pal­ve­lu­yh­dis­tys viet­tää 70-vuo­tis­juh­laan­sa Ca­re­lia-sa­lis­sa. Eh­do­tuk­sia ja ly­hyi­tä pe­rus­te­lu­ja voi lä­het­tää lo­mak­keel­la osoit­tees­sa www.jo­en­ko­ti.fi/se­ni­o­ri­neu­vos.

Eh­dot­taa voi myös Se­pän­hel­men ra­vin­to­las­sa ole­vil­la lo­mak­keil­la, Se­pän­ka­tu 40A. Eh­do­tuk­sia voi teh­dä syys­kuun puo­leen vä­liin saak­ka.