Luovan välittämisen yhteisö Siskot ja Simot järjestää yhteis­työ­kump­pa­neineen järjestyksessään yhdennentoista Joulupostia ikäihmisille -kampanjan 13.11.–4.12.2023.

Kam­pan­jas­sa ke­rä­tään jou­lu­kort­te­ja ko­ti­hoi­don ja asu­mis­pal­ve­lu­jen ikään­ty­neil­le asi­ak­kail­le.

Jou­lu­kort­ti­ke­räyk­seen on il­moit­tau­tu­nut tä­hän men­nes­sä mu­kaan jo 127 paik­ka­kun­taa. Poh­jois-Kar­ja­las­ta mu­ka­na ovat Juu­ka, Ki­tee, Liek­sa, Li­pe­ri ja Toh­ma­jär­vi.

Kam­pan­jaan voi osal­lis­tua te­ke­mäl­lä jou­lu­kor­tin ja toi­mit­ta­mal­la sen ke­räys­pis­tee­seen 13.11.–4.12.

Kir­joi­ta kort­tiin hy­vän jou­lun toi­vo­tuk­set. Mer­kit­se saa­jan koh­dal­le ”Si­nul­le” ja lä­het­tä­jän koh­dal­le oma ni­me­si ja Sis­kot ja Si­mot. Pu­do­ta kort­ti sel­lai­se­naan lä­him­pään ke­räys­laa­tik­koon (älä sul­je kort­tia kir­je­kuo­reen).

Paik­ka­kun­ta­koh­tai­set ke­räys­pis­teet löy­ty­vät kam­pan­jan si­vuil­ta.