Joensuun Taitokorttelin vuosi 2022 oli kävijämäärällä mitattuna ennätyksellinen. Vuoden aikana kortteli houkutteli lähes 271 000 kävijää.

Ver­tai­lu­koh­ta­na voi­daan pi­tää esi­mer­kik­si vuot­ta 2019, siis vuot­ta en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­aa. Sil­loin kä­vi­jöi­tä oli noin 240 000. Ko­ro­na­vuo­si­na kä­vi­jä­mää­rät hie­man not­kah­ti­vat, mut­ta nyt suun­ta on siis sel­ke­äs­ti jo toi­nen.

Kä­vi­jä­mää­rien kas­vu nä­kyi ta­sai­ses­ti läpi vuo­den, mut­ta eri­tyi­ses­ti ke­sä­kuu­kau­det sekä jou­lu­kuu hou­kut­te­li­vat vä­keä Tai­to­kort­te­liin. Huip­pu­na esiin nou­see ke­sä­kuus­sa jär­jes­tet­ty Joe Vin­ta­ge 2022 -ta­pah­tu­ma, joka hou­kut­te­li kaik­ki­aan noin 8000 kä­vi­jää yh­den päi­vän ai­ka­na.

Kä­vi­jä­lu­ku­jen kas­vu ker­too juu­ri täs­tä, kä­den­tai­to­jen ar­vos­ta­mi­sen kas­vus­ta har­ras­tuk­se­na.

Tai­to­kort­te­lis­sa on teh­ty mää­rä­tie­tois­ta työ­tä kort­te­lin ve­to­voi­mai­suu­den kas­vat­ta­mi­sek­si, ja se työ kan­taa nyt he­del­mää, sa­noo Tai­to Poh­jois-Kar­ja­la ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Tui­ja Te­kin. Tai­to­kort­te­lin tai­de- ja kult­tuu­ri­si­säl­tö on uu­siu­tu­vaa, mo­ni­puo­lis­ta ja mie­len­kiin­tois­ta. Yh­teis­työ­tä on teh­ty laa­jem­min­kin, mikä osal­taan se­lit­tää kas­va­nei­ta kä­vi­jä­mää­riä.

Pan­de­mia nos­ti laa­jem­min­kin myös kä­den­tai­to­jen suo­si­o­ta: ih­mi­set in­nos­tui­vat taas kä­si­töis­tä, kun niil­le jäi yh­tä äk­kiä enem­män ai­kaa.

– Kä­vi­jä­lu­ku­jen kas­vu ker­too juu­ri täs­tä, kä­den­tai­to­jen ar­vos­ta­mi­sen kas­vus­ta har­ras­tuk­se­na. Kä­den­tai­to­kurs­seil­la opi­taan uu­sia kä­si­työ­tek­nii­koi­ta, ta­va­taan sa­man­hen­ki­siä ih­mi­siä sekä saa­daan ar­keen ja työn vas­ta­pai­nok­si hy­vin­voin­tia. Kä­si­työn har­ras­ta­jat ha­lu­a­vat hank­kia laa­duk­kai­ta kä­si­työ­ma­te­ri­aa­le­ja sekä työ­vä­li­nei­tä ja sa­mal­la saa­da am­mat­ti­tai­tois­ta pal­ve­lua kä­si­työ­neu­vo­jil­ta, Tui­ja Te­kin ker­too.