Joensuun kaupungin 175-vuotissyntymäpäivää juhlistetaan keskiviikkona 29. marraskuuta koko kaupungin juhlaillalla Joensuu Areenassa. Loistelias musiikkikattaus ja muu monipuolinen ohjelma viihdyttävät kaikenikäisiä juhlijoita kello 18 alkaen.

Il­lan esiin­ty­jiä ovat Jo­en­suun kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, kon­ser­va­to­ri­on nuo­ret muu­si­kot, Tans­si­o­pis­to, Sir­kus Su­pi­ai­nen, Ryt­mi­häi­ri­köt, Jo­en­suun pu­hal­li­nor­kes­te­ri, Jazz-ker­ho76 sekä il­lan lois­te­li­aat täh­ti­ar­tis­tit Sai­ja Tuu­pa­nen ja Ves­te­ri­nen yh­ty­ei­neen.

– Juh­lail­taan kut­su­taan kaik­ki kau­pun­ki­lai­set ikään kat­so­mat­ta. Il­ta koos­tuu elä­myk­sel­li­ses­tä ja mo­ni­muo­toi­ses­ta oh­jel­mas­ta ja kuul­laan­pa juh­las­sa Jo­en­suul­le sä­vel­let­ty lau­lu­kin. Sen esit­tä­vät 175 kou­lu­lais­ta, ker­too kau­pun­gin kult­tuu­ri­joh­ta­ja Kat­rii­na Lep­pä­nen.

Juhlaillan edulliset liput myyntiin 20. syyskuuta

Li­put il­lan juh­laan ovat kak­si eu­roa hen­ki­löl­tä ja nel­jän hen­ki­lön per­he­lip­pu on vii­si eu­roa. Li­put tu­le­vat myyn­tiin kes­ki­viik­ko­na 20. syys­kuu­ta pi­tä­jien pal­ve­lu­pis­teil­le, Ca­re­li­cu­miin ja Tai­de­mu­seo ON­NIin.

Oh­jel­man kes­to on noin kak­si tun­tia. Sulo Ra­vin­to­loi­den kah­vi­la­maa­il­ma pal­ve­lee jo tun­tia en­nen ta­pah­tu­maa Aree­nas­sa.

En­nen juh­lail­taa Jo­en­suu-päi­vään kuu­lu­vat muun mu­as­sa jo­ka­vuo­ti­set kah­vi­ti­lai­suu­det eri puo­lil­la kau­pun­kia ja an­si­oi­tu­nei­den jo­en­suu­lais­ten pal­kit­se­mi­nen. Tänä vuon­na juh­la­päi­vä­nä jul­kais­taan myös kir­ja Jo­en­suun his­to­ri­as­ta. Juh­lail­taa edel­tä­vä oh­jel­ma ai­ka­tau­lui­neen tar­ken­tuu syk­syn ede­tes­sä ja sii­tä tie­do­te­taan li­sää myö­hem­min.