Joensuun kaupungin nuorisopalveluiden nuorisokeskus Whisper sekä etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön toiminnot siirtyvät tammikuussa 2023 kauppakeskus Isoon Myyhyn.

Nuo­ri­so­ti­la avaa oven­sa tam­mi-hel­mi­kuun vaih­tees­sa Ison Myyn toi­seen ker­rok­seen. Et­si­vän nuo­ri­so­työn ja eri­tyis­nuo­ri­so­työn toi­min­toi­hin kul­je­taan jat­kos­sa Ison Myyn toi­sen ker­rok­sen käy­tä­väl­tä Sulo ja Si­net­ti-ra­vin­to­loi­den vä­lis­tä.

Al­ku­vai­hees­sa nuo­ri­so­ti­la jat­kaa ny­kyi­si­nä au­ki­o­lo­päi­vi­nä, eli on au­ki maa­nan­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin, tors­tai­sin ja per­jan­tai­sin kel­lo 14–19. Tila on avoin­na 13–21-vuo­ti­ail­le. Nuo­ri­so­ti­las­ta luo­daan nuor­ten oma olo­huo­ne, jos­sa asi­ak­kail­la on käy­tös­sään eri­lai­sia ajan­viet­to­mah­dol­li­suuk­sia sekä pie­ni keit­tiö. Tila mah­dol­lis­taa li­säk­si eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen myös kaup­pa­kes­kuk­sen au­ki­o­lo­ai­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Myös Isoon Myy­hyn siir­ty­vä et­si­vä nuo­ri­so­työ pal­ve­lee 15–29-vuo­ti­ai­ta nuo­ria, jot­ka kai­paa­vat elä­mäs­sään ai­kuis­ta rin­nal­la kul­ki­jaa. Et­si­vä nuo­ri­so­työ jär­jes­tää uu­sis­sa ti­lois­sa sekä yk­si­lö­oh­jaus­ta et­tä pien­ryh­mä­toi­min­taa omal­le koh­de­ryh­mäl­leen. Jat­kos­sa kaup­pa­kes­kuk­seen siir­tyy myös nuo­ri­so­val­tuus­ton toi­min­ta.

Jat­kos­sa Isos­sa Myys­sä ja muis­sa kes­kus­tan lii­ke­kiin­teis­töis­sä on mah­dol­lis­ta tör­mä­tä myös jal­kau­tu­van nuo­ri­so­työn työn­te­ki­jöi­hin. Jal­kau­tu­val­la nuo­ri­so­työl­lä tar­koi­te­taan nuo­ri­so­työ­tä, jota teh­dään nuo­ri­so­ti­lo­jen sei­nien ul­ko­puo­lel­la pai­kois­sa, jois­sa nuo­ret liik­ku­vat. Jo­en­suun kau­pun­ki vuok­raa Ison Myyn nuo­ri­so­ti­laa myös muil­le toi­mi­joil­le, ku­ten jär­jes­töil­le. Ti­la­va­rauk­set ta­pah­tu­vat kau­pun­gin Ti­la­va-oh­jel­man kaut­ta.