Viih­tyi­sän, toi­mi­van, ja tur­val­li­sen asu­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tuu ikään­ty­es­sä. Hyvä ja su­ju­va ar­ki on liki jo­kai­sen toi­veis­sa. En­na­koi­mal­la ikään­ty­mi­sen mu­ka­naan tuo­mia toi­min­ta­ky­vyn haas­tei­ta, asu­mi­nen voi usein jat­kua ikäys­tä­väl­li­ses­ti ha­lu­tul­la ta­val­la joko omas­sa asun­nos­sa tai hoi­van pii­ris­sä.

Ker­ro, mil­lai­nen asu­mi­nen pal­ve­lee par­hai­ten nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa jo­ka­päi­väis­tä elä­mää­si ja/tai ikään­ty­vän lä­hei­se­si elä­mää. Voit vai­kut­taa ikäys­tä­väl­li­sen asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen Poh­jois-Kar­ja­las­sa vas­taa­mal­la ky­se­lyyn tie­dot­teen lo­pus­sa ole­van lin­kin kaut­ta, säh­kö­pos­tit­se tai pe­rin­teis­tä pos­tia lä­het­tä­mäl­lä.

Ky­se­lyyn vas­ta­taan ano­nyy­mis­ti, eli hen­ki­löl­li­syy­te­si ei tule esil­le mis­sään vai­hees­sa. Vas­tauk­sia hyö­dyn­ne­tään Ilo asua -ikään­ty­vien asu­mi­sen suun­ni­tel­mas­sa, joka kes­kit­tyy ikä- ja muis­tiys­tä­väl­li­syy­den to­teu­tu­mi­seen ja toi­mi­vien asu­mi­sen rat­kai­su­jen löy­tä­mi­seen yh­teis­työn kei­noin. Han­ke on ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön ra­hoit­ta­ma. Li­sä­tie­toa hank­kees­ta löy­tyy Siun so­ten verk­ko­si­vuil­ta osoit­tees­ta https://www.siun­so­te.fi/hank­keet.

Vas­tauk­se­si on eri­tyi­sen ar­vo­kas, kii­tos sii­tä! Vas­tau­sai­kaa on 21.8.2022 saak­ka.

Vas­taa ky­se­lyi­hin al­la ole­vien link­kien kaut­ta:

Ky­se­ly ikään­ty­väl­le: Ikään­ty­vä poh­jois­kar­ja­lai­nen - tule mu­kaan asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen!

Ky­se­ly ikään­ty­vän lä­hei­sel­le: Ikään­ty­vän lä­hei­nen - tule mu­kaan asu­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen!