Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus pal­kit­see vuo­sit­tain Poh­jois-Kar­ja­lan luon­non ja ym­pä­ris­tön hy­väk­si toi­mi­neen hen­ki­lön, yh­tei­sön, yri­tyk­sen ja/tai bi­os­fää­ri­a­lu­e­toi­mi­jan tun­nus­tuk­se­na an­si­ok­kaas­ta työs­tä ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den edis­tä­mi­sek­si.

Eh­do­tuk­sia pal­kin­non saa­jik­si voi­vat teh­dä kaik­ki asi­as­ta kiin­nos­tu­neet. Myös ai­em­min eh­do­tet­tu­ja ja pal­kit­se­mat­ta jää­nei­tä ta­ho­ja voi eh­dot­taa pal­kin­non saa­jak­si uu­des­taan. Eh­do­tuk­set pe­rus­te­lui­neen pyy­de­tään lä­het­tä­mään vii­meis­tään 23.9.2022 Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­seen säh­köi­ses­ti: tie­do­tus.poh­jois-kar­ja­la@ely-kes­kus.fi tai pos­tit­se: Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kus / Vies­tin­tä, PL 69, 80101 Jo­en­suu.

Pal­kin­to­raa­ti pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den ja­kaa 1–4 pal­kin­toa. Pal­kin­not ja­e­taan 10.11.2022 kel­lo 14–17 jär­jes­tet­tä­väs­sä Poh­jois-Kar­ja­lan ELY-kes­kuk­sen si­dos­ryh­mä­ti­lai­suu­des­sa.

En­sim­mäi­nen maa­kun­nal­li­nen ym­pä­ris­tö­pal­kin­to ja­et­tiin vuon­na 2002. Tär­ke­ää on, et­tä pal­kit­ta­va toi­mii oma­eh­toi­ses­ti ja esi­mer­kil­li­ses­ti ym­pä­ris­tön hy­väk­si Poh­jois-Kar­ja­las­sa.

Vii­me vuon­na pal­kin­non sai­vat il­mas­to­tut­ki­ja Tero Mus­to­nen Lu­mi­muu­tos Osuus­kun­nas­ta, Huo­neis­to­ho­tel­li Liet­su Jo­en­suus­ta sekä Ilo­mant­sin Mauk­ku­las­sa, Paa­von­vaa­ras­sa ja Is­sa­kas­sa toi­mi­va ky­läyh­dis­tys Mä­ki­ky­lät ry.