Pohjois-Karjalan kunnissa valitaan vuosittain vuoden liikuttaja. Nyt kerätään ehdotuksia Joensuun vuoden 2023 liikuttajasta.

Vuo­den lii­kut­ta­jak­si voi esit­tää lii­kun­nas­sa an­si­oi­tu­nut­ta yh­tei­söä tai hen­ki­löä, joka on saa­nut omal­la toi­min­nal­laan tai esi­mer­kil­lään muut ta­hot liik­ku­maan.

Ai­em­pi­na vuo­si­na vuo­den lii­kut­ta­jan tit­te­lin ovat Jo­en­suus­sa mm. Ka­ta­ja Bas­ke­tin mies­ten edus­tus­jouk­kue (2015), Ma­ta­la kyn­nys ry (2016), Jo­en­suun Ui­ma­seu­ra (2017), Ila­ri Nis­si­nen / Jo­en­suun Ka­ta­ja, Hiih­to­ja­os­to (2018), Jari Lau­ro­nen ja Jari Kin­nu­nen / Ran­ta­ky­län Lii­kun­ta­hal­li Oy (2019), Joen Lii­to­kiek­ko (2020), Jo­en­suun Tans­si­o­pis­to­yh­dis­tys ry (2021) sekä Py­hä­se­län Ur­hei­li­jat ry (2022).

Eh­do­tuk­set vuo­den 2023 lii­kut­ta­jas­ta tu­lee teh­dä 30.11.2023 men­nes­sä säh­köi­sel­lä lo­mak­keel­la, joka löy­tyy osoit­tees­ta www.jo­en­suu.fi/liik­ku­va­jo­en­suu.

Kun­tien va­lit­se­mat vuo­den lii­kut­ta­jat pal­ki­taan Poh­jois-Kar­ja­lan Lii­kun­ta ry:n jär­jes­tä­mäs­sä Ur­hei­lu­gaa­las­sa tam­mi­kuus­sa 2024.