Itä-Suomen vuoden paikallismuseoksi 2024 on valittu Pohjois-Savon Museo Brunou, Juankosken tehtaan ja työväen museo.

Vuon­na 1992 pe­rus­tet­tu mu­seo si­jait­see 1800-lu­vun ruuk­ki­mil­jöös­sä, mikä on ai­em­pi­na vuo­si­na ol­lut myös haas­ta­vaa muun mu­as­sa yk­sit­täis­ten ra­ken­nus­ten si­säil­ma­on­gel­mien vuok­si.

Uu­si ajan­mu­kai­nen mu­seo toi­mii 1860 val­mis­tu­nees­sa työ­vä­en­ta­los­sa van­hal­la ruuk­ki­a­lu­eel­la. Mu­se­on suun­nit­te­lu- ja muu­tos­työt to­teu­tet­tiin pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen ja kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti esi­mer­kik­si käyt­tä­mäl­lä maa­läm­pöä ja kier­rä­tys­ka­lus­tei­ta toi­mi­ti­lois­sa. Ym­pä­ris­tö- ja kult­tuu­ri­kas­va­tus ovat olen­nai­nen osa mu­se­on toi­min­taa.

Mu­se­o­ta yl­lä­pi­tää vuon­na 1990 pe­rus­tet­tu Ju­an­kos­ken Kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­nen Seu­ra.

Mu­seo Bru­noun va­lit­si voit­ta­jak­si Suo­men Ko­ti­seu­tu­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja, mu­se­o­lo­gi­an eme­ri­tusp­ro­fes­so­ri Jan­ne Vil­ku­na alu­eel­lis­ten vas­tuu­mu­se­oi­den eh­do­tus­ten poh­jal­ta.

Tä­män­ker­tai­sen Itä-Suo­men vuo­den pai­kal­lis­mu­seo -kil­pai­lun tee­ma­na oli ym­pä­ris­tö­a­si­oi­den huo­mi­oi­mi­nen pai­kal­lis­mu­se­ois­sa. Tee­ma­na saat­toi ol­la yk­si tai use­am­pi seu­raa­vis­ta: ym­pä­ris­tö­kas­va­tus, kes­tä­vä ke­hi­tys, pe­rin­ne­mai­se­mat ja nii­den hoi­to, pe­rin­ne­kas­vit ja muut­tu­va il­mas­to.

Tä­män­ker­tai­nen kil­pai­lu on vii­mei­nen Itä-Suo­men vuo­den pai­kal­lis­mu­seo -kil­pai­lu ny­kyi­ses­sä muo­dos­saan. Ai­ka näyt­tää tu­lee­ko kil­pai­lul­le jat­koa jos­sain muo­dos­sa tu­le­vi­na vuo­si­na.

”Kil­pai­lul­la on ha­et­tu nä­ky­vyyt­tä pai­kal­lis­mu­se­oil­le ja sil­le ar­vok­kaal­le työl­le, jota niis­sä teh­dään”, Jan­ne Vil­ku­na sum­maa.

Bru­nou on avoin­na tänä ke­sä­nä 29. ke­sä­kuu­ta - 18. elo­kuu­ta kes­ki­vii­kos­ta sun­nun­tai­hin kel­lo 11–16.