Break Sokos Hotel Koli Kylä avautuu juhannukseksi 2023 ja sen huoneet ovat nyt varattavissa Sokos Hotellien varauskanavien kautta.

Ky­lä­ho­tel­lis­sa on 130 huo­net­ta, joi­den si­sus­tus­ta lei­maa kan­sal­lis­puis­ton luon­non, Ko­lin eri vuo­de­nai­ko­jen ja ky­lä­tun­nel­man hie­no vuo­ro­pu­he­lu. Ul­ko­ark­ki­teh­tuu­ri is­tuu luon­te­vas­ti ky­län ra­ken­nus­ten pu­na­sä­vyi­seen tun­nel­maan. Ky­lä­ho­tel­lin kat­to­ker­rok­ses­ta löy­ty­vät ylei­set sau­nat sekä ti­laus­sau­na mai­se­ma­te­ras­sei­neen ja po­re­al­tai­neen, ala­ker­ras­ta ra­vin­to­la Kan­non­nok­ka ja kah­vi­la Pu­ron­mut­ka.

Meil­lä on suu­ret odo­tuk­set Ko­lin suh­teen, ja läh­dem­me in­nol­la yh­teis­työ­hön So­kos Ho­tel­lien kans­sa.

Ky­lä­ho­tel­lin yh­teis­työ­kump­pa­ni­na aloit­taa oh­jel­ma- ja vä­li­ne­vuok­raus­pal­ve­lui­ta tar­jo­a­va Po­lar Ad­ven­tu­res. Tuo­re jo­en­suu­lais-hel­sin­ki­läi­nen yri­tys pa­nos­taa ni­me­no­maan Ko­lin mat­kai­lu­a­lu­eel­la tuo­tet­ta­viin pal­ve­lui­hin. Tie­dos­sa on opas­tet­tu­ja ret­kiä niin kan­sal­lis­puis­ton met­sis­sä ja vaa­roil­la kuin Pie­li­sen aal­loil­la sekä mo­ni­puo­lis­ta vä­li­ne­vuok­raus­ta säh­kö­pyö­ris­tä ret­kei­ly­vä­li­nei­siin. Lii­ke si­jait­see ky­lä­ho­tel­lin ti­lois­sa.

– Meil­lä on suu­ret odo­tuk­set Ko­lin suh­teen, ja läh­dem­me in­nol­la yh­teis­työ­hön So­kos Ho­tel­lien kans­sa. On hie­noa, et­tä Ko­lin mat­kai­lua ol­laan nyt ke­hit­tä­mäs­sä isos­ti. Me nä­em­me tääl­lä mah­ta­via kas­vun paik­ko­ja, ker­too Mar­jo En­ne­vaa­ra, yk­si Po­lar Ad­ven­tu­re­sin omis­ta­jis­ta.

En­ne­vaa­ra ker­too yri­tyk­sen pa­nos­ta­van eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le suun­nat­tui­hin pal­ve­lui­hin. Myös ho­tel­lis­sa huo­mi­oi­daan lap­si­per­hei­tä mo­nin ta­voin. Per­he­huo­nei­den sei­näl­tä avau­tuu li­sä­vuo­de, ja sei­nil­le kiin­ni­te­tyil­lä puo­la­puil­la pien­ten vie­rai­den on haus­ka kii­peil­lä. Ho­tel­li­au­las­ta löy­tyy leik­ki­huo­ne mök­kei­neen ja kii­pei­ly­sei­ni­neen.