LA­PIN­LAH­TI / Ar­to Miet­ti­nen

Mikko Hiltunen lähti pyrkimään eduskuntaan opiskelijan ja ensihoitajan paikalta, mutta hyvinvointialueiden koordinaattori hänestä tuli jo ennen kuin vaalit ehtivät edes alkaa.

La­pin­lah­te­lai­sel­la Mik­ko Hil­tu­sel­la on ikää vas­ta 26 vuot­ta, mut­ta ih­meel­li­sen mo­neen paik­kaan ja toi­meen hän on ural­laan eh­ti­nyt. Sii­hen kuu­lu­vat lap­suus Ii­sal­mes­sa, opis­ke­lu­ai­ka Kuo­pi­os­sa, sit­ten en­si­hoi­ta­jan työt, muut­to La­pin­lah­del­le sekä lo­pul­ta yh­teis­kun­ta­tie­teen opin­not La­pin yli­o­pis­tos­sa.

Emme voi sul­kea sil­mi­äm­me sil­tä, et­tä luon­to­ka­to ja ym­pä­ris­tö­on­gel­mat ovat tot­ta.

Hil­tu­nen aset­tui eh­dol­le vuo­den 2021 kun­ta­vaa­leis­sa, sit­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­een vaa­leis­sa. Vii­me syk­sy­nä hän läh­ti puo­les­taan eh­dol­le ke­vään edus­kun­ta­vaa­lei­hin ja tuli hel­mi­kuus­sa va­li­tuk­si Poh­jois-Sa­von ja Poh­jois-Kar­ja­lan hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den yh­tei­sek­si alu­e­koor­di­naat­to­rik­si Kuo­pi­oon. Ei siis hul­lum­pi ura, noin aluk­si.

Vaih­te­lu ja it­se­näi­nen tii­mi­työ kieh­toi­vat Hil­tus­ta en­si­hoi­ta­jan työs­sä, ja sitä on lu­vas­sa po­li­tii­kas­sa­kin.

– Po­li­tiik­kaan mu­kaan läh­te­mi­nen kiin­nos­ti jo pit­kään, mut­ta ai­em­min mi­nul­la ei ol­lut kon­tak­te­ja ei­kä ku­kaan ky­sy­nyt, Hil­tu­nen ku­vai­lee taus­taan­sa.

Sote-palvelut kuntoon

Vaa­leis­sa Hil­tu­nen ai­koo ko­ros­taa jo am­ma­til­li­sen taus­tan­sa­kin vuok­si toi­mi­via ter­veys­pal­ve­lui­ta ja nii­den ra­hoi­tus­ta sekä laa­du­kas­ta jul­kis­ta ter­vey­den­hoi­toa. Toi­nen vaa­li­tee­ma liit­tyy pe­las­tu­sa­lan hen­ki­lös­tö­va­jee­seen, jon­ka kor­jaa­mi­nen edel­lyt­tää niin ra­hoi­tus­ta kuin kou­lu­tu­suu­dis­tus­ta­kin.

Myös eko­lo­gi­nen kes­tä­vyys ja vih­reä siir­ty­mä ovat Hil­tu­sen sy­dän­tä lä­hel­lä.

– Täl­lä­kään alu­eel­la, jos­sa vä­li­mat­kat ovat pit­kiä ja maa­ta­lous tär­keä elin­kei­no, em­me voi sul­kea sil­mi­äm­me sil­tä, et­tä luon­to­ka­to ja ym­pä­ris­tö­on­gel­mat ovat tot­ta, Hil­tu­nen sa­noo.

Hil­tu­sen mie­les­tä Itä-Suo­mi tar­vit­see tuu­li­voi­maa ja Sa­von tu­lee asi­aa Poh­jois-Kar­ja­lal­le jo­ten­kin kom­pen­soi­da, mi­kä­li puo­lus­tus­voi­mat ja ra­jan lä­hei­syys es­tä­vät idäs­sä tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen.

Myös uu­den työn­sä hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den koor­di­naat­to­ri­na Hil­tu­nen kat­soo hy­väk­si vai­kut­ta­mi­sen pai­kak­si, jos­sa hän pää­see toi­mi­maan link­ki­nä kun­ta­lais­ten, päät­tä­jien ja jär­jes­tö­jen vä­lil­lä.

– Työ­pis­te si­jait­see Kuo­pi­os­sa pii­rin pu­heen­joh­ta­jan työ­ka­ve­ri­na. Te­ke­mis­tä tun­tui­si riit­tä­vän, Hil­tu­nen ku­vai­lee en­sim­mäis­ten viik­ko­jen­sa tuo­man ko­ke­muk­sen­sa poh­jal­ta.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.