KUO­PIO / Ar­to Miet­ti­nen

Kuopiolainen Tanja Airaksinen on tehnyt koko ikänsä työtä erityisryhmien parissa. Seuraavaksi hän pyrkii jatkamaan tätä arvokasta työtään eduskunnassa.

Kuo­pi­o­lai­sel­la Tan­ja Ai­rak­si­sel­la on ol­lut elä­mäs­sään mot­to, jota hän on nou­dat­ta­nut koko ikän­sä: kun ha­vait­set epä­koh­dan, tee asi­al­le jo­tain.

Yk­si var­hai­nen ha­vain­to täl­lä sa­raa oli jo Ai­rak­si­sen omi­na kou­lu­ai­koi­na se, et­tei­vät eri­lai­set op­pi­jat saa riit­tä­väs­ti tu­kea tai tule yh­teis­kun­nas­sa näh­dyk­si. Hän muis­taa jo lap­suu­den pi­ha­pii­rin lei­keis­tä ke­hi­tys­vam­mai­sen po­jan, joka tar­vit­si tu­kea ja apua.

Olen omis­ta­nut elä­mä­ni eri­tyis­ryh­mil­le. Op­pi­mi­sen olo­huo­ne on sii­tä yk­si esi­merk­ki.

Tänä päi­vä­nä Tan­ja Ai­rak­si­nen on­kin kou­lu­tuk­sel­taan eri­tyi­so­pet­ta­ja ja te­kee työ­tään op­pi­mis­val­men­ta­ja­na it­se suun­nit­te­le­mas­saan pal­ve­lus­sa Kuo­pi­on op­pi­mi­sen olo­huo­nees­sa. Kuo­pi­on kun­ta­ko­kei­lus­sa toi­min­nan ta­voit­tee­na on tar­jo­ta tu­kea ai­kui­sil­le, jot­ka sitä opin­toi­hin­sa, työ­e­lä­mään­sä ja ar­keen­sa tar­vit­se­vat.

– Olen omis­ta­nut elä­mä­ni eri­tyis­ryh­mil­le. Op­pi­mi­sen olo­huo­ne on sii­tä yk­si esi­merk­ki, olen näh­nyt on­gel­mat ja al­ka­nut miet­tiä, mitä asi­al­le voi­si teh­dä, Ai­rak­si­nen ku­vaa.

Kreikasta Kuopioon

Ai­rak­si­nen syn­tyi pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ja viet­ti lap­suu­den ai­kaa Ii­sal­mes­sa, mis­sä hä­nen su­ku­juu­ren­sa­kin ovat. Työ ja opin­not vei­vät hä­net sit­tem­min muun mu­as­sa EU:n kou­lu­tus- ja si­vis­tys­po­liit­ti­sen opis­ke­li­ja­työ­ryh­män myö­tä muun mu­as­sa Krei­kan ul­ko­mi­nis­te­ri­öön.

Tuol­loin Ai­rak­si­nen myös en­si ker­taa läh­ti mu­kaan opis­ke­li­ja­po­li­tiik­kaan. Asia jäi kui­ten­kin hä­nen per­heel­lis­tyt­ty­ään ja pa­lat­tu­aan Suo­meen ja per­heel­lis­tyt­ty­ään.

Las­ten kas­vet­tua Ai­rak­si­nen on kui­ten­kin vai­kut­ta­nut kym­men­kun­ta vuot­ta Kuo­pi­on po­li­tii­kas­sa va­ra­val­tuu­tet­tu­na en­sin vara ja sit­ten kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na lau­ta­kun­nis­sa sekä muun mu­as­sa de­ma­ri­pii­rin ja nais­pii­rin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä. Sa­moin Eri­lais­ten op­pi­joi­den lii­tos­sa.

Edus­kun­ta­vaa­leis­sa eh­dok­kuus on en­sim­mäi­nen.

– Mi­nua roh­kai­si läh­te­mään eh­dol­le pii­rin alu­een jä­se­net jo nel­jä vuot­ta sit­ten ja nyt vii­me ke­sä­nä yhä use­am­pi soit­ti ja roh­kai­si pyy­tä­mään KTY:n luot­ta­mus­ta, Ai­rak­si­nen ku­vaa.

Koulutus ja työllisyys

Vaa­leis­sa ja po­liit­ti­ses­sa työs­sään Ai­rak­si­nen ha­lu­aa eri­tyis­ryh­mien ase­man ohel­la edis­tää myös kou­lu­tu­sa­si­oi­ta sekä alu­een työl­li­syyt­tä. Sii­tä ker­too myös slo­gan ”Suo­mi elää työs­tä”.

– Val­men­nan työk­se­ni nii­tä, jot­ka ovat pu­don­neet tur­va­ver­kon läpi, Ai­rak­si­nen sa­noo.

Hä­nen nä­ke­myk­sen­sä mu­kaan seu­raa­va suu­ri par­la­men­taa­ri­nen uu­dis­tus Suo­mes­sa kos­kee pe­rus­kou­lua. Hän nä­kee tä­män ta­lou­del­li­se­na ja tur­val­li­suut­ta edis­tä­vä­nä ky­sy­myk­se­nä.

– Ai­kaa ei voi hu­ka­ta enää yh­tään, Ai­rak­si­nen to­te­aa.

Vaa­li­työ­tä Ai­rak­si­nen on teh­ty syk­sys­tä saak­ka. Tu­ki­ryh­miä hä­nel­lä on Kuo­pi­on ja Ii­sal­men li­säk­si tääl­lä Poh­jois-Kar­ja­lan puo­lel­la­kin Jo­en­suus­sa ja Liek­sas­sa, jois­sa on äi­din puo­len su­ku­lai­sia ja mie­hen kaut­ta su­ku­lais­suh­tei­ta, sekä lap­suu­den ys­tä­viä ja hy­viä muis­to­ja Poh­jois-Kar­ja­las­ta.

– Jo­en­suus­sa ta­paan asi­ak­kai­ta JOSE:ssa ja vas­taan Eo-lii­ton eri­tyi­so­pet­ta­jan in­fo­pu­he­li­meen tul­lei­siin pyyn­töi­hin, Ai­rak­si­nen ku­vaa työ­tään Savo-Kar­ja­lan alu­eel­la.

Jut­tu­sar­jas­sa esi­tel­lään Savo-Kar­ja­lan de­ma­rei­den edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kai­ta.