Siun sote jär­jes­tää yli 70-vuo­ti­ail­le 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia il­man ajan­va­raus­ta Jo­en­suus­sa lau­an­tai­na 6.8.2022 klo 9–16.

Ro­ko­tus­ti­lai­suus jär­jes­te­tään osoit­tees­sa Mal­mi­ka­tu 9, Jo­en­suu. Tar­jol­la on 400 Bi­on­tech-Pfi­ze­rin ko­ro­na­ro­ko­tet­ta. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan sii­hen saak­ka, kun ro­kot­tei­ta riit­tää, kui­ten­kin ai­na­kin klo 16 saak­ka.

Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan vuo­ro­nu­me­roil­la. Ti­lai­suu­teen saa­pu­vien on hyvä va­rau­tua odot­ta­maan vuo­ro­aan ul­ko­na ja pu­keu­tu­maan sään mu­kai­ses­ti. Ro­ko­tus­ta var­ten mu­ka­na tu­lee ol­la Kela-kort­ti tai hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus sekä tie­to 3. ko­ro­na­ro­kot­teen ro­ko­tus­päi­väs­tä.

Ti­lai­suu­des­sa 4. ko­ro­na­ro­ko­te an­ne­taan 70 vuot­ta täyt­tä­neel­le hen­ki­löl­le, joka on saa­nut 3. ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen vä­hin­tään kol­me kuu­kaut­ta sit­ten. Kol­me ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa­neil­la hen­ki­löil­lä, jot­ka ovat sai­ras­ta­neet ko­ro­na­vi­rus­tau­din yli kuu­si viik­koa 3. ko­ro­na­ro­kot­teen jäl­keen, ei ole tar­vet­ta nel­jän­nel­le ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sel­le. Sai­ras­tet­tu tau­ti vas­taa täl­löin ro­ko­tet­ta Li­sää sai­ras­te­tun tau­din vai­ku­tuk­ses­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin löy­tyy THL:n si­vul­ta: Vai­kut­taa­ko sai­ras­tet­tu ko­ro­na­vi­rus­tau­ti ro­kot­ta­mi­seen? - THL

Lau­an­tai­na 6.8. jär­jes­tet­tä­väs­sä ro­ko­tus­ti­lai­suu­des­sa ei an­ne­ta mui­ta kuin yli 70-vuo­ti­ai­den 4. ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia. Siun sote val­mis­te­lee par­hail­laan myös mui­ta il­man ajan­va­raus­ta to­teu­tet­ta­via ro­ko­tus­päi­viä. Ti­lai­suuk­sis­ta ja nii­den ajan­koh­dis­ta tie­do­te­taan myö­hem­min, kun suun­ni­tel­mat tar­ken­tu­vat.