Bussilla pääsee -kampanja järjestetään nyt kymmenettä kertaa Joensuussa osana Euroopan liikkujan viikkoa. Liikkujan viikko päättyy aina 22.9. Auton vapaapäivään.

Tä­nä­kin vuon­na tors­tai­na 22.9. kaik­ki Walt­ti-vuo­rot ovat mak­sut­to­mia Jo­en­suun, Kon­ti­o­lah­den ja Li­pe­rin alu­eel­la sekä yh­teys­vä­leil­lä Liek­sa-Jo­en­suu, Ilo­mant­si-Jo­en­suu, Ki­teen kes­kus­ta-Toh­ma­jär­vi-Jo­en­suu, Ou­to­kum­pu-Jo­en­suu ja Pol­vi­jär­vi-Jo­en­suu. Bus­sis­ta, Mo­bii­li­so­vel­luk­sis­ta ja JOJO-maa­teil­ta ei siis en­si tors­tai­na tar­vit­se ker­ta­lip­pu­ja os­taa.

Kou­lu­lais­ten mat­ka­kor­tit ja muut kau­si­li­put lei­ma­taan kui­ten­kin nor­maa­lis­ti bus­sis­sa joko kor­tin­lu­ki­ja­lait­teel­la tai ajo­neu­vo­lait­teel­la.

Ai­ka­tau­lut ja rei­tit löy­ty­vät in­ter­net-si­vuil­ta: jojo.jo­en­suu.fi, reit­ti­op­paas­ta tai suo­raan JOJO:n ai­ka­tau­lu­vih­kos­ta.

Mak­sut­to­mas­ta tem­pauk­ses­ta päät­ti Jo­en­suun seu­dul­li­nen jouk­ko­lii­ken­ne­ja­os­to 7.4.2022. JOJO-alu­een ul­ko­puo­li­sen lii­ken­teen osal­ta kam­pan­jas­ta on so­vit­tu Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen kans­sa.