JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) vieraili maanantaina Joensuussa tutustumassa muun muassa Luotsiin ja Ohjaamoon sekä yhteen merkittävään maakunnalliseen työllistäjään, Pohjois-Karjalan Osuuskaupan Prismaan.

Poh­jois-Kar­ja­las­sa työl­li­syys­ti­lan­ne on Haa­tai­sen mu­kaan sa­maan ai­kaan synk­kä ja va­loi­sa. Yh­tääl­tä työt­tö­myy­sas­te on koko maan kor­kein, mut­ta sa­mal­la myös avoi­mien työ­paik­ko­jen mää­rä on läh­te­nyt vah­vaan kas­vuun ei­kä kai­kil­le aloil­le rii­tä te­ki­jöi­tä. Tätä voi­si ni­mit­tää myös koh­taan­to-on­gel­mak­si, jota hal­li­tus on­kin sel­vit­tä­nyt Työ­voi­ma-tie­kart­ta-hank­kees­sa, jon­ka tu­lok­sia esi­tel­tiin ei­len kes­ki­viik­ko­na tä­män leh­den men­tyä jo pai­noon.

Sii­nä ke­vään ai­ka­na ko­koon­tu­neet ryh­mät ovat ra­ken­ta­neet ku­vaa koh­taan­toon ja työ­voi­ma­pu­laan liit­ty­vis­tä on­gel­mis­ta yh­des­sä työ­nan­ta­jien ja -te­ki­jöi­den kans­sa. Tär­ke­ä­nä edis­ty­sas­ke­le­na hän pi­tää myös osa­työ­ky­kyis­ten ja vai­ke­as­ti työl­lis­ty­vien tu­ek­si pe­rus­tet­tua uut­ta val­ti­o­nyh­ti­ö­tä Työ­ka­na­va Oy:tä, jo­hon mal­lia on ha­et­tu Ruot­sis­ta.

– On eet­ti­nen ja ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys, et­tä kaik­ki ih­mi­set pää­se­vät kiin­ni työ­hön ja saa­vat sii­tä oi­ke­aa palk­kaa, Haa­tai­nen lin­ja­si Jo­en­suus­sa.

Tulokset puhuvat

Haa­tai­sen mu­kaan Ma­ri­nin hal­li­tuk­sen toi­met työl­li­syys­ti­lan­teen ko­hen­ta­mi­sek­si ovat kai­ken kaik­ki­aan ol­leet mer­kit­tä­viä. Toi­mien ja uu­dis­tus­ten jouk­koon lu­keu­tu­vat muun mu­as­sa Poh­jois­mai­nen työ­voi­ma­pal­ve­lu­mal­li, TE-pal­ve­lui­den siir­tä­mi­nen kun­tiin, op­pi­vel­vol­li­suu­si­än laa­jen­ta­mi­nen ja mak­su­ton toi­nen as­te sekä pa­nos­tuk­set kou­lu­tuk­seen.

On eet­ti­nen ja ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys, et­tä kaik­ki ih­mi­set pää­se­vät kiin­ni työ­hön ja saa­vat sii­tä oi­ke­aa palk­ka.

Myös tu­lok­set ovat ol­leet vah­vo­ja, ai­na­kin, mi­kä­li mit­ta­ri­na pi­de­tään työl­li­syy­sas­tet­ta, joka on ol­lut pa­rem­mal­la to­lal­la kuin vuo­si­kym­me­niin. Tämä huo­li­mat­ta sii­tä, et­tä maa­ta on ko­e­tel­lut en­sin maa­il­man­laa­jui­nen pan­de­mia, sit­ten Uk­rai­nan so­dan ja ta­lous­pa­kot­tei­den ai­heut­ta­ma poik­keus­ti­la. Tär­ke­ää täs­sä on ol­lut Haa­tai­sen mu­kaan val­ti­o­val­lan tar­jo­a­ma oi­kea-ai­kai­nen tuki niin yrit­tä­jil­le kuin lo­mau­te­tuil­le­kin. Näin Suo­mi on sel­vin­nyt vai­keis­ta­kin ti­lan­teis­ta mo­nia ver­rok­ki­mai­ta pa­rem­min.

– Kes­keis­tä on eri toi­mi­joi­den yh­teis­työ hy­vin­voin­ti­a­lu­een, op­pi­lai­tos­ten, kun­tien ja yri­tys­ten vä­lil­lä.

Kysymyksiä ja kritiikkiä

Haa­tai­nen vie­rai­li Jo­en­suun vi­sii­til­lään myös SDP:n ylei­sö­ti­lai­suu­des­sa kaup­pa­kes­kus­ta Isos­sa Myys­sä. Mi­nis­te­ril­le osoi­tet­tiin myös kri­tiik­kiä muun mu­as­sa kan­nus­tin­lou­kuis­ta sekä uu­des­ta työ­voi­ma­pal­ve­lu­mal­lis­ta, joka vel­voit­taa työn­ha­ki­jat ha­ke­maan nel­jää työ­paik­kaa kuu­kau­des­sa.

Haa­tai­nen to­te­si, et­tä uu­des­sa mal­lis­sa jo­kai­sen työn­ha­ki­jan ti­lan­ne ar­vi­oi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja mi­kä­li alu­een työl­li­syys­ti­lan­ne to­de­taan haas­ta­vak­si tai työn­ha­ki­jan työ­ky­ky alen­tu­neek­si, voi­daan ha­ku­vel­voi­tet­ta myös alen­taa.

Tär­kein­tä on Haa­tai­sen mu­kaan se, et­tä jo­kais­ta työ­tön­tä kuun­nel­laan yk­si­lö­nä ja hä­nen ti­lan­tee­seen­sa saa­daan tar­tut­tua mah­dol­li­sim­man ai­kai­sin.

– Työ­voi­ma­toi­mis­toi­hin on pal­kat­tu uu­dis­tuk­ses­sa 70 mil­joo­nal­la eu­rol­la 1200 li­sä­vir­kai­li­jaa.

Työ­mi­nis­te­ri myös näki, et­tä työ­voi­ma­pu­laan maas­sa ja maa­kun­nas­sa on vai­kea vas­ta­ta il­man maa­han­muut­toa. Poh­jois-Kar­ja­las­sa hän kat­soi­kin, et­tä esi­mer­kik­si Uk­rai­nan pa­ko­lais­ten työl­lis­tä­mi­ses­sä on on­nis­tut­tu esi­mer­kil­li­sel­lä ta­val­la.

Kat­so vi­deo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta: