Tutkimus- ja analysointikeskus TAK Oy:n Kotimaan matkailu -tutkimuksen viimeisimmässä raportissa Lieksa pitää sijoituksensa vetovoimaisimpien matkailukohteiden joukossa.

Kaik­kien vii­den­kym­me­nen tut­ki­muk­ses­sa mu­ka­na ole­van koh­teen jou­kos­sa Liek­sa pi­tää paik­kan­sa ve­to­voi­mai­suu­des­sa si­jal­la 6, ve­to­voi­main­dek­sil­lä 10,3. En­sim­mäis­tä si­jaa pi­tää maan pää­kau­pun­ki Hel­sin­ki (39,6) ja mui­ta Liek­san edel­le si­joit­tu­via koh­tei­ta ovat Lap­pi (37,6), Tam­pe­re (23,5), Tur­ku (19,8) ja Kuu­sa­mo (11,4).

Kuu­sa­mo on ki­ri­nyt kiin­nos­ta­vuu­des­saan edel­li­sen ra­por­toin­ti­ker­ran si­jal­ta 7. si­jal­le 5. Jär­vi-Suo­mi on alu­ee­na nous­sut kym­me­nen si­jan ver­ran si­jal­le 29. Maa­kun­ta­na Poh­jois-Kar­ja­la (0,9) si­joit­tuu 42:ksi.

Kes­ki­ko­kois­ten paik­ka­kun­tien (10 000–50 000 asu­kas­ta) ti­las­tos­sa Liek­sa on Kuu­sa­mon jäl­keen toi­sek­si ve­to­voi­mai­sin koh­de tut­ki­muk­sen mu­kaan. Kol­man­nek­si kiin­nos­ta­vim­pa­na tut­ki­muk­seen vas­taa­jat pi­ti­vät Sa­von­lin­naa.

Liek­san ve­to­voi­ma syn­tyy pit­käl­ti Ko­lin an­si­os­ta, joka ke­rää mai­nin­nois­ta suu­rim­man osan (94,1 %). Kui­ten­kin myös Liek­san luon­to ja Ruu­naa saa­vat mai­nin­to­ja. Tut­ki­muk­sen pe­rus­teel­la Liek­san mai­nin­neet ovat luon­to­mat­kai­li­joi­ta, jot­ka ei­vät vie­ras­ta myös­kään kau­pun­ke­ja.

Itä-Suo­mi koko alu­ee­na kiin­nos­taa mat­kai­li­joi­ta, sil­lä alue on nous­sut edel­li­ses­tä tut­ki­mus­ker­ras­ta si­jal­le 9, ai­em­man si­joi­tuk­sen ol­les­sa 24:s.

Mat­kai­lun ve­to­voi­ma­tut­ki­mus on ym­pä­ri­vuo­ti­nen ja se ra­por­toi­daan huh­ti- ja lo­ka­kuus­sa.