Metsähallitus on valinnut Tiia Pehkosen uudeksi yrittäjäksi Kolin kansallispuistossa sijaitsevalle Mattilan tilalle.

Peh­ko­nen os­taa sa­mal­la Mat­ti­las­sa ai­kai­sem­min toi­mi­neen Ko­lin Kei­das -yri­tyk­sen. Uu­si yrit­tä­jä aloit­taa toi­min­tan­sa jou­lu­kuun alus­sa.

– Mat­ti­lan tila on upea paik­ka. Pal­ve­lut pi­dän sa­ma­na kuin ai­kai­sem­man­kin yrit­tä­jän ai­kaan. Eli tar­jo­am­me ma­joi­tus­ta, kurs­se­ja, hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja ja re­si­dens­si­ti­laa kir­jai­li­joil­le. Ke­säi­sin Mat­ti­las­sa toi­mii kah­vi­la. Li­säk­si ha­lu­an kas­vat­taa yh­tei­söl­li­siä ta­pah­tu­mia, ku­ten jou­lun ai­ka­na ha­lu­ai­sin pi­tää avoi­mia ovia, min­ne pai­kal­li­set yrit­tä­jät ovat ter­ve­tul­lei­ta tar­jo­a­maan omia pal­ve­lu­jaan, ky­lä­läi­set ja mök­ki­läi­set sai­si­vat tul­la vaih­ta­maan kuu­lu­mi­sia ja naut­ti­maan tu­van iha­nas­ta tun­nel­mas­ta. Ja ke­säi­sin on tar­koi­tus jär­jes­tää se­son­kiin so­pi­via yh­tei­söl­li­siä ta­pah­tu­mia, Mat­ti­lan uu­si yrit­tä­jä Tiia Peh­ko­nen suun­nit­te­lee.

Mat­ti­la on man­sar­di­kat­toi­nen kar­ta­no­hen­ki­nen tila Ko­lin ky­län tun­tu­mas­sa sekä kan­sal­lis­puis­ton kult­tuu­ri­mai­se­man sy­dä­mes­sä. Mat­ti­la si­jait­see kes­kei­sim­pien ret­kei­ly­reit­tien ää­rel­lä. Pää­ra­ken­nuk­ses­sa on noin 250 hyö­ty­ne­li­ö­tä. Ala­ker­ras­sa on iso tupa, ko­ti­keit­ti­ö­ta­soi­nen keit­tiö, kak­si ma­joi­tus­kam­ma­ria sekä kak­si si­sään­käyn­tiä. Ylä­ker­ras­sa on kol­me ma­joi­tus­huo­net­ta, pe­su­ti­la ja asi­a­kas­keit­tiö. Li­säk­si pi­ha­pii­ris­sä on säh­köis­tet­ty ul­ko­käy­mä­lä, säh­köis­tet­ty luh­ti­ait­ta, puu­läm­mit­tei­nen pi­ha­sau­na, puu­va­ja ja nuo­ti­o­paik­ka. Käyt­tö­ve­si tu­lee omas­ta kai­vos­ta.