SDP:tä aiemmin edustanut Satu Taavitsainen lähtee Liike Nytin kansane­dus­ta­ja­eh­dok­kaaksi Kaakkois-Suomessa.

Mik­ke­li­läi­nen Taa­vit­sai­nen on edel­lis­ten kun­ta­vaa­lien ää­ni­ku­nin­ga­tar, en­ti­nen SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja ja Eu­roo­pan par­la­men­tin va­ra­mep­pi ja va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja. Li­säk­si Taa­vit­sai­nen on Mik­ke­lin kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja Ete­lä-Sa­von alu­e­val­tuu­tet­tu sekä va­ra­kan­sa­ne­dus­ta­ja. Hän toi­mi kan­sa­ne­dus­ta­ja­na 2015–2019.

Muun mu­as­sa Ylen, Län­si-Sa­von ja Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan SDP:n Kaak­kois-Suo­men pii­ri ei voi­nut aset­taa hän­tä ai­na­kaan täl­lä het­kel­lä kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kaak­seen, kos­ka po­lii­si tut­kii par­hail­laan, on­ko hän syyl­lis­ty­nyt tör­ke­ään kun­ni­an­louk­kauk­seen val­tuus­ton ja hal­li­tuk­sen jä­sen Jar­no Stren­gel­liä (sd.) koh­taan. Syk­syl­lä Taa­vit­sai­nen ker­toi myös FB-päi­vi­tyk­ses­sään eron­neen­sa SDP:n val­tuus­to­ryh­mäs­tä. Po­lii­si on ar­vi­oi­nut, et­tä kun­ni­an­louk­kaus­ri­kos­tut­kin­ta val­mis­tuu en­si ke­sään men­nes­sä.