Siun soten terveys- ja sairaan­hoi­to­pal­velujen toimialuejohtajaksi esitetään erikoislääkäri, eMBA Susanna Wiléniä. Valinnasta päättää aluehallitus kokouksessaan 26. tammikuuta.

Ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen toi­mi­a­lu­e­joh­ta­jan vir­kaan oli kak­si kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set täyt­tä­vää ha­ki­jaa, jois­ta mo­lem­mat kä­vi­vät läpi hen­ki­lö­ar­vi­oin­nin ja haas­tat­te­lun.

Haas­tat­te­lu­ryh­mään kuu­lui­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­ja sekä alu­e­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jis­to.

Su­san­na Wilén toi­mii täl­lä het­kel­lä ter­veys- ja sai­raan­hoi­to­pal­ve­lu­jen va. toi­mi­a­lu­e­joh­ta­ja­na.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­een hal­lin­to­sään­nön mu­kai­ses­ti hy­vin­voin­ti­a­lu­e­joh­ta­jan suo­ras­sa alai­suu­des­sa työs­ken­te­le­vien va­ki­tuis­ten vi­ran­hal­ti­joi­den va­lit­se­mi­ses­ta päät­tää alu­e­hal­li­tus.