Osa kotita­lous­vä­hennystä hakevista henkilöistä ilmoittaa vähennyksiä väärin perustein, selviää Verohallinnon tuoreesta Kotitalousvähennys-selvityksestä.

Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la val­tio me­net­tää vuo­sit­tain noin 20–30 mil­joo­naa eu­roa ve­ro­tu­lo­ja sik­si, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­siä on ha­et­tu va­hin­gos­sa tai tar­koi­tuk­sel­la vir­heel­li­ses­ti. Tämä vas­taa 5–7 pro­sent­tia kai­kis­ta ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sis­tä.

– Esi­mer­kik­si re­mon­tin ku­lu­ja saa­te­taan jak­sot­taa kei­no­te­koi­ses­ti use­al­le ve­ro­vuo­del­le tai il­moit­taa työn osuus kus­tan­nuk­sis­ta huo­mat­ta­vas­ti to­del­li­suut­ta kor­ke­am­mak­si, ker­too yli­tar­kas­ta­ja Ant­ti To­ko­la Ve­ro­hal­lin­non Har­maan ta­lou­den sel­vi­ty­syk­si­kös­tä.

Sel­vi­tyk­ses­sä tut­kit­tiin ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen vää­rin­käyt­töä nyt en­sim­mäis­tä ker­taa.

Har­maa­ta ta­lout­ta voi­tai­siin mah­dol­li­ses­ti vä­hen­tää ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­työ­tä te­ke­vil­lä aloil­la muut­ta­mal­la jär­jes­tel­mää esi­mer­kik­si si­ten, et­tei vä­hen­nys­tä voi­si saa­da kä­tei­sel­lä mak­se­tuis­ta suo­ri­tuk­sis­ta tai jos yri­tyk­sen oma työn­te­ki­jä ei ole suo­rit­ta­nut pää­o­saa työs­tä.

– Sen si­jaan esi­mer­kik­si ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen oma­vas­tuu­o­suu­den pois­ta­mi­nen ei sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la vai­ku­ta kus­tan­nus­te­hok­kaal­ta rat­kai­sul­ta ai­na­kaan har­maan ta­lou­den tor­jun­nan nä­kö­kul­mas­ta, To­ko­la to­te­aa.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä ha­kee vuo­sit­tain noin 490 000 hen­ki­löä ja se pie­nen­tää hen­ki­löi­den tu­lois­ta ke­rät­tä­vien ve­ro­jen mää­rää vuo­sit­tain yli 400 mil­joo­nal­la eu­rol­la.