SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin vierailee 3.10. Joensuussa ja Varkaudessa.

Vie­rai­lul­la hän ta­paa alu­een päät­tä­jiä, sekä kau­pun­gin ja maa­kun­ta­lii­ton edus­ta­jia ja kes­kus­te­lee alu­een ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Vie­rai­lun yh­tey­des­sä Ma­rin on ta­vat­ta­vis­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa Jo­en­suun Kes­kus­ku­jal­la kel­lo 13 ja Var­kau­den Tau­lu­mä­en to­ril­la kel­lo 16.

Var­kau­den ti­lai­suu­des­sa SDP:n tel­tal­la on tar­jol­la mak­ka­raa ja pai­kal­la li­säk­si SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja Tuu­la Vää­täi­nen. Jo­en­suus­sa to­ri­ti­lai­suu­den yh­tey­des­sä ylei­söl­lä on puo­les­taan mah­dol­li­suus ta­va­ta SDP:n kan­sa­ne­dus­ta­ja Sep­po Es­ke­li­nen sekä naut­tia sop­pa­tyk­ki­tar­joi­lus­ta. Jo­en­suus­sa tel­tal­la ovat ta­vat­ta­vis­sa myös Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­lan edus­ta­jat, joil­ta voi nou­taa mu­kaan­sa tuo­rein­ta leh­den nu­me­roa.