SDP:n edus­kun­ta­ryh­mä ko­koon­tui kak­si­päi­väi­seen ke­sä­ko­kouk­seen­sa ei­len Kuo­pi­os­sa. Ko­kous jat­kuu Kuo­pi­on Mu­siik­ki­kes­kuk­ses­sa vie­lä tä­män päi­vän ajan ja sii­nä on mää­rä lin­ja­ta muun mu­as­sa ta­voit­tei­ta uu­del­le vaa­li­kau­del­le. Viik­ko Poh­jois-Kar­ja­la seu­raa ja ra­por­toi ta­pah­tu­mis­ta laa­jem­min en­si vii­kon leh­des­sä.

Ke­sä­ko­kouk­sen yh­tey­des­sä SDP:n po­lii­ti­kot jal­kau­tui­vat myös eri koh­tei­siin Kuo­pi­os­sa sekä sen lä­hi­a­lu­eil­la. Esi­mer­kik­si kes­ki­viik­koi­nen ylei­sö­ti­lai­suus veti pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin joh­dol­la hel­tei­sel­le Kuo­pin to­ril­le en­nä­tyk­sel­li­sen pal­jon niin nuor­ta kuin van­hem­paa­kin vä­keä. Kat­so ku­via ja tun­nel­mia ohes­ta!

Ar­to Miet­ti­nen