Riveria lähtee tien päälle 30.1.–13.2.2023. Vierailuja on maakunnassa usealla eri paikkakunnalla.

Mu­ka­na on ras­kas­ta ka­lus­toa: Sca­ni­an täys­pe­rä­vau­nu­yh­dis­tel­mä, luok­ka­ti­la-puo­li­pe­rä­vau­nu, liik­ku­va op­pi­mi­sym­pä­ris­tö, ve­to­au­to­na Sca­nia G410 sekä Sca­nia lin­ja-au­to.

Ri­ve­ri­an kou­lu­tu­sa­lois­ta mu­ka­na esit­täy­ty­mäs­sä ovat täl­lä ker­taa lo­gis­tiik­ka-, met­sä-, maa­ra­ken­nus-, ajo­neu­vo-, so­si­aa­li- ja ter­veys- sekä tai­de­te­ol­li­suu­sa­la.

Ta­pah­tu­mas­sa esi­tel­lään myös Ri­ve­ri­an eri ke­hit­tä­mis­hank­kei­den toi­min­taa.

Yh­te­nä koh­de­ryh­mä­nä ovat ylä­kou­lu­jen 8. ja 9. luok­kien op­pi­laat, mut­ta ta­pah­tu­ma on avoin kai­kil­le. Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na kier­tu­eel­la ovat am­mat­ti­o­pis­to Luo­vi ja alu­een eri yri­tyk­set.

Kier­tu­een ai­ka­tau­lu: 30.1.2023 klo 9.00–15.00 Kon­ti­o­lah­den kou­lun park­ki­a­lue; 1.2.2023 klo 9.00–15.00 Jo­en­suu, Aree­nan park­ki­a­lue; 3.2.2023 klo 9.00–15.00 Ylä­myl­ly, Pat­te­ris­ton kou­lun park­ki­a­lue; 6.2.2023 klo 9.00–15.00 Nur­mek­sen kes­kus­tan tori; 8.2.2023 klo 9.00–15.00 Liek­sa, Bra­hea-kam­pus; 7.2.2023 klo 9.00–15.00 Ilo­mant­si, Po­gos­tan kou­lun kent­tä; 9.2.2023 klo 9.00–15.00 Ki­tee, Arp­peen kou­lun park­ki­a­lue; 13.2.2023 klo 9.00–15.00 Ou­to­kum­mun ur­hei­lu­ken­tän park­ki­a­lue.

Kier­tue osal­lis­tuu myös Pes­tuu-ta­pah­tu­maan Kum­mun kou­lul­la klo 13.30–15.30 (li­sä­tie­to­ja pes­tuu.fi).

Kier­tu­eel­la on mah­dol­li­suus tu­tus­tua Ri­ve­ri­an ja Luo­vin eri aloi­hin sekä tä­män päi­vän ope­tus­käy­tän­tei­siin omal­la paik­ka­kun­nal­la muun mu­as­sa si­mu­laat­to­rei­den avul­la.