JO­EN­SUU / Ar­to Miet­ti­nen

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto vieraili Joensuussa liittovaalien sekä SAK:n eduskun­ta­vaa­li­kam­panjan merkeissä.

Por­va­ri­puo­lu­ei­den kes­to­ai­he po­liit­ti­sis­sa de­ba­teis­sa on ol­lut jo vuo­si­kau­sia ay-liik­keen si­joi­tu­so­mai­suu­den ve­ro­va­pau­teen puut­tu­mi­nen. Sa­maa mant­raa kuul­tiin jäl­leen vii­me vii­kol­la Ylen A-tal­kis­sa.

Te­ol­l­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Riku Aal­lon mu­kaan tämä so­pi­si am­mat­tiyh­dis­tys­liik­keel­le var­sin mai­ni­os­ti, jos ve­ro­va­pau­des­ta luo­vu­taan sa­mal­la myös mui­den yleis­hyö­dyl­lis­ten yh­dis­tys­ten, sää­ti­öi­den ja elä­keyh­ti­öi­den koh­dal­la. Por­va­ri­puo­lu­ei­den kes­kuu­des­sa tä­hän ei syys­tä tai toi­ses­ta in­nos­tu­ta, niil­lä nyt sat­tuu ole­maan si­joi­tus­va­ral­li­suut­ta niis­sä­kin.

SAK esit­ti ve­ro­va­pau­des­ta luo­pu­mis­ta jo ny­kyi­sen hal­li­tu­soh­jel­man val­mis­te­lun yh­tey­des­sä, mut­ta tie­tyil­le puo­lu­eil­le tämä ei so­pi­nut.

– SAK esit­ti ve­ro­va­pau­des­ta luo­pu­mis­ta jo ny­kyi­sen hal­li­tu­soh­jel­man val­mis­te­lun yh­tey­des­sä, mut­ta tie­tyil­le puo­lu­eil­le tämä ei so­pi­nut, to­te­si Riku Aal­to, joka vie­rai­li Jo­en­suus­sa Te­ol­li­suus­lii­ton ja SAK:n vaa­li­kier­tu­ei­den mer­keis­sä.

Aal­lon mu­kaan jul­ki­sen ta­lou­den so­pi­mus­toi­mis­ta käy­tä­väs­sä kes­kus­te­lus­sa kei­no­va­li­koi­ma kes­kit­tyy muu­toin­kin va­li­tet­ta­van usein hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­vien ih­mi­siin ja leik­kauk­siin. Syy­tä oli­si hä­nen mu­kaan­sa kiin­nit­tää enem­män huo­mi­o­ta tu­lo­puo­leen eli esi­mer­kik­si lis­taa­mat­to­mien yri­tys­ten ve­ro­tuk­seen.

Duunarit uurnille

Te­ol­li­suus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja kier­si Savo-Kar­ja­las­sa muun mu­as­sa Kuo­pi­os­sa, työ­paik­ka­vie­rai­lul­la Hei­nä­ve­den Ber­ne­ril­lä sekä Jo­en­suus­sa kaup­pa­kes­kus Ison Myys­sä SAK:n Vaa­lis­ta­ja-ta­pah­tu­mas­sa ja Ab­lo­yn Jo­en­suun teh­taal­la.

Agen­dal­la oli­vat par­hail­laan käyn­nis­sä ole­vat Te­ol­li­suus­lii­ton liit­to­vaa­lit sekä edus­kun­ta­vaa­lit, joi­den uur­nil­le SAK pyr­kii työ­vä­keä ak­ti­voi­maan. Aal­lon mu­kaan tut­ki­tus­ti juu­ri työ­vä­es­tön kes­kuu­des­sa ää­nes­ty­sak­tii­vi­suus on usein ma­ta­lam­paa. Kun käyn­nis­sä ovat sekä liit­to­vaa­lit et­tä edus­kun­ta­vaa­lit, toi­vo­taan sen ai­na­kin ak­ti­voi­van kes­kus­te­lua työ­pai­koil­la.

Liit­to­vaa­leis­sa eh­do­ka­sa­set­te­lu on­nis­tui­kin Aal­lon mu­kaan eri­no­mai­ses­ti. Savo-Kar­ja­las­sa­kin eh­dol­la on 65 eh­do­kas­ta, jois­ta 51 on de­ma­rei­ta ja 14 va­sem­mis­to­lii­ton eh­dok­kai­ta. Kaik­ki­aan val­ta­kun­nas­ta va­li­taan yli 400 edus­ta­jaa tou­ko­kuun liit­to­ko­kouk­seen tam­pe­reel­le. He edus­ta­vat liit­to­ko­kouk­ses­sa yli 200 000 Te­ol­li­suus­lii­ton jä­sen­tä ja lin­jaa­vat lii­ton toi­min­nas­ta seu­raa­val­le vii­si­vuo­tis­kau­del­le.

– Kä­si­tel­tä­vä­nä liit­to­ko­kouk­ses­sa on yli tu­hat am­mat­ti­o­sas­to­jen aloi­tet­ta sekä hen­ki­lö­va­lin­nat ja työ­ryh­mät, Aal­to ku­vai­lee mit­ta­vaa urak­kaa.

Neuvottelumallia haetaan

SAK:n Vaa­lis­ta­ja-kier­tu­eel­la ta­voit­tee­na on ak­ti­voi­da työ­vä­es­töä ää­nes­tä­mään edus­kun­ta­vaa­leis­sa.

Te­ol­li­suus­lii­ton vaa­leis­ta­kin löy­tyy yli 900 SDP:n ja 600 va­sem­mis­to­lii­ton eh­do­kas­ta, mut­ta ei esi­mer­kik­si yh­tään pe­rus­suo­ma­lais­ta, vaik­ka nämä it­se­ään usein duu­na­rin edus­ta­ja­na mai­nos­ta­vat­kin.

– Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la tun­tuu ole­van kan­na­tus­ta työ­vä­en kes­kuu­des­sa­kin, mut­ta ei­vät he pro­fi­loi­du työ­vä­es­tön edun pu­hu­ji­na vaan eh­kä muil­la asi­oil­la, jot­ka re­so­noi­vat jois­sa­kin jä­se­nis­sä, Aal­to muo­toi­lee.

Kai­ken kaik­ki­aan Aal­to pi­tää pit­käs­tä ai­kaa käy­tä­viä liit­to­ko­kous­vaa­le­ja erit­täin tär­ke­ä­nä jä­se­niä ja pai­kal­lis­jär­jes­tö­jä ak­ti­voi­va­na toi­me­na. Jo eh­dol­le aset­tu­mi­nen edel­lyt­tää va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­mis­ta.

Liit­to­ko­kous­vaa­lien ja edus­kun­ta­vaa­lien ohel­la Aal­toa ovat työl­lis­tä­neet liit­to­kier­rok­sen neu­vot­te­lut, jois­ta muu­ta­mat ovat edel­leen avoin­na. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan ovi on käy­nyt sen ver­ran tiu­haan, et­tä työ­mark­ki­na­mal­lis­sa on edel­leen ke­hit­tä­mis­tä, Aal­to myön­tää. On­gel­mak­si voi ko­kea muun mu­as­sa sen, et­tä muu­ta­man pää­na­vaa­ja-alan so­pi­muk­set voi­vat ka­ven­taa tois­ten liit­to­jen so­pi­mi­sen oi­keut­ta.

– Vas­tuul­li­si­na toi­mi­joi­na mei­dän oli­si var­mas­ti hyvä pö­lyn las­keu­dut­tua is­tua ai­ka­naan alas ja kat­soa, löy­tyy­kö yh­teis­tä ke­hit­tä­mis­tä, Aal­to sa­noo.