Lieksan kaupunki rakennusrekisterin pitäjänä selvittää lieksalaisten kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kaupungin rakennusrekisterin, väestö­tie­to­jär­jes­telmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Sel­vi­tys­työ­tä teh­dään Sy­vä­lah­ti-Kal­kin­lah­ti-Jo­en­suun­nie­mi-alu­eel­la, kes­kus­taa­ja­man luo­teis­puo­lel­la sekä Vuo­nis­jär­ven/Vuo­nis­lah­den alu­eel­la yh­des­sä kon­sult­tien kans­sa. Kaik­ki alu­een kiin­teis­töt in­ven­toi­daan, mu­kaan lu­kien saa­res­sa si­jait­se­vat kiin­teis­töt.

Sy­vä­lah­ti-Kal­kin­lah­ti-Jo­en­suun­nie­mi-alu­een kon­sult­ti­na toi­mii FCG Fin­nish Con­sul­ting Group Oy. Kes­kus­taa­ja­man luo­teis­puo­len sekä Vuo­nis­jär­ven/Vuo­nis­lah­den alu­een in­ven­toin­nit te­kee PwC. Kiin­teis­tö­jen in­ven­toin­ti­työ al­kaa 11.9. al­ka­val­la vii­kol­la ja kes­tää mar­ras­kuun lop­puun saak­ka.

Kiin­teis­tö­tie­to­jen in­ven­toin­ti­työs­sä tar­kis­te­taan mm. ra­ken­nus­ten ole­mas­sa­o­lo, si­jain­ti, osoi­te, ul­ko­mi­tat, ja muut ha­vait­ta­vat pe­rus­tie­dot. Kiin­teis­tö­jen in­ven­toin­ti ta­pah­tuu ul­koa, ei­kä yk­si­tyis­ten ra­ken­nus­ten si­sä­ti­loi­hin ole tar­vet­ta men­nä. Yri­tys­koh­teis­sa tar­kis­te­taan myös ra­ken­nus­ten si­sä­ti­lo­ja. Mi­kä­li si­sä­ti­lo­jen tar­kis­tuk­seen on tar­ve, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jiin ol­laan yh­tey­des­sä etu­kä­teen. Tar­vit­ta­es­sa ra­ken­nuk­ses­ta voi­daan ot­taa ul­ko­ku­va ra­ken­nus­val­von­nan in­ven­toin­ti­työ­tä var­ten. In­ven­toin­ti­työ ei vaa­di kiin­teis­tön omis­ta­jan yh­tey­de­not­toa ei­kä läs­nä­o­loa pai­kan pääl­lä. In­ven­toin­ti­ryh­mäl­lä on mu­ka­na hen­ki­lö­koh­tai­nen ku­val­li­nen ID-kort­ti.

Jos mit­taus­käyn­tien yh­tey­des­sä ha­vai­taan lu­vat­to­mia ra­ken­nuk­sia tai lu­vat­to­mia laa­jen­nuk­sia, toi­mi­taan nii­den osal­ta ku­ten maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lais­sa on sää­det­ty. Kiin­teis­tön omis­ta­ja on vel­vol­li­nen sel­vit­tä­mään lu­pien tar­peen kun­nan ra­ken­nus­val­von­nas­ta, ja tar­vit­ta­es­sa ha­ke­maan lu­van jäl­ki­kä­teen. Ra­ken­nus- ja toi­men­pi­de­lu­pien tar­ve sel­vi­ää Liek­san kau­pun­gin ra­ken­nus­jär­jes­tyk­ses­tä.